gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Дома здравља Алибунар, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

I

Разрешава се Јон Пинку са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника запослених.

II

            Именује се Др Бранислав Гајић на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника запослених.

III

            Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

IV

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-7/2017

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81