gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом на територији оптшине Алибунар

На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 18. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2015 и 37/2015) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

 У Одлуци о снабдевању водом на територији општине Алибунар (''Службени лист  општине Алибунар'', бр. 41/2015), члан 11.мења се и гласи:

''Члан 11.

Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се подношењем захтева Одељењу. 

Поступак је регулисан Законом о планирању и изградњи (Обједињена процедура) и Одлуком о комуналном уређењу општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 10/2015).

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о плаћању накнаде, односно таксе за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру.

Износ таксе, односно накнаде коју плаћа корисник, треба да садржи набавку мерног инструмента, на основу Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.88/2011 и 104/2016).

Надлежни орган упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у складу са захтевом из става 1. овог члана, у року од три радна дана од дана пријема тог захтева.

Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом,одобрењем за иузвиђење радова  и пројектом за извођење, ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог објекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови.

ЈКП ''Универзал'' је у обавези да достави услове за пројектовање и прикључење у оквиру обједињене процедуре. 

Услови за пројектовање треба да садрже податке о изграђеној водоводној мрежи, положају цеви, материјал од којег су постављене цеви, дубина на којој су постављене и могућности израде прикључка и на ком месту , на којој дубини од каквих цеви и ког пречника као и о месту изградње склоништа за водомер, да ли у оквиру парцеле или на ­­површини јавне намене. Услови за прикључење треба да садрже да прикључење може да се изврши само на основу поднетог захтева надлежном општинском органу, после извршеног прегледа надлежног лица из ЈКП да је склониште изведено према условима за пројектовање и кад се приложи доказ о уплаћеној такси.''

                                                           

Члан 2

Члан 14. мења се и гласи:

''Члан 14.

Прикључење на јавни водовод врши искључиво ЈКП. Под водоводним прикључком се подразумева цевовод са свим потребним спојним деловима и уређајима почев од јавног цевовода до вентила испред водомера, водомер и вентил иза водомера. Трошкове изградње водоводног прикључка и склоништа за водомер (шахте) сноси корисник.''

Члан 3.

Члан 16. мења се и гласи:

''Члан 16.

Сваки водоводни прикључак мора да има водомер,који се поставља у засебно склониште лоцирано према добијеним условима од ЈКП. За домаћинства прописује се постављање водомера димензија од  ¾“, а у изузетним ситуацијама, на основу процене ЈКП-а, водомер од 1“.

Склониште за водомер мора да буде израђено према условима ЈКП-а,да се одржава тако да је увек чисто и приступачно,суво и да је водомер заштићен од мраза,оштећења и крађе.

Такође обавеза корисника да о свом трошку угради и одржава вентил иза водомера. У случају да корисник услуга због неисправности вентила после водомера користи  главни вентил (пре водомера) сносиће трошкове због евентуалне штете.''

Члан 4.

Члан 18. мења се и гласи:

''Члан 18.

Корисник пословног простора дужан је да о свом трошку обезбеди постављање посебног водомера за пословни простор. У случају да се пословни простор налази у склопу домаћинства,власник домаћинства дужан је да обезбеди посебан прикључак за пословни простор ,као и за домачинство.

Код изградње стамбених зграда потребно је обезбедити да свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који мора бити у заједничким просторијама а који уграђује искључиво ЈКП.

Кумулативна потрошња воде стамбене зграде мериће се преко заједничког водомера, постављеног у склоништу за водомер.

Код надградње и реконструкције стамбених зграда водоснабдевање нових стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег водомера.''

Члан 5.

Члан 22. мења се и гласи:

''Члан 22.

Корисник може да поднесе писмен захтев ЈКП за испитивање исправности водомера на водоводном прикључку.

ЈКП је дужно да у року од 10 дана, од дана пријема захтева водомер достави на испитивање овлашћеној установи.

Ако се установи да је водомер неисправан, ЈКП је дужно да исправи рачун за воду, а количину испоручене воде обрачуна по просечној дневној потрошњи за исти период у претходној години или за период по извршеној замени водомера.

Трошкове испитивања водомера сноси ЈКП, осим у случају ако се установи да је водомер исправан, тада је ове трошкове дужан да сноси подносилац захтева.

У случају небриге корисника (по члану 16. ове Одлуке), трошкове настале штете услед смрзавања водомера, пуцања стакла на водомеру, као и остале механичке штете сносиће корисник.''

                                                           

Члан 6.

Члан 25. мења се и гласи:

''Члан 25.

Забрањено је:

 1. самовољно постављање водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица, или без одговарајуће техничке документације;
 2. повезивање водоводних инсталација објекта прикљученог на јавни водовод са водоводним инсталацијама и уређајима, који добијају воду из индивидуалних изворишта;
 3. уграђивање одводне цеви на водоводном прикључку испред водомера;
 4. прикључивање водоводне инсталације објекта на јавни водовод преко водоводних инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка;
 5. на било који начин оштећивати инсталације и објекте јавног водовода;
 6. директно повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без водоводног прикључка;
 7. повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без мерног инструмента у водоводном прикључку;
 8. окретање водомера у супротном смеру од пројектованог;
 9. оштећење и скидање пломбе на водоводном прикључку;
 10. неовлашћено коришћење и пуњење воде са хидраната без дозволе Предузећа;
 11. неовлашћено руковање уличним вентилима.''

Члан 7.

Члан 34 мења се и гласи:

''Члан 34

Снабдевање водом привремено ће се ускратити кориснику (у даљем тексту: привремено искључење) у случајевима:

 1. уколико изврши прикључење водоводних инсталација на јавни водовод супротно техничким условима и другим посебним прописима и одредбама ове одлуке;
 2. уколико не одржава водоводне инсталације и склониште за водомер не учини приступачним за ЈКП;
 3. ако је шахт неприступачан или загађен;
 4. ако је прикључак извршен испред мерног уређаја;
 5. ако настане квар на инсталацији корисника;
 6. ако уследи одјава коришћења услуге корисника;
 7. ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен;
 8. уколико у датом року не доведе у технички исправно стање бесправно изведени прикључак по налазу и техничким условима ЈКП;
 9. ако је стање водоводних инсталација и водомерног склоништа такво да угрожава хигијенску и здравствену исправност у јавном водоводу и сигурност суседних објеката или угрожава здравље људи;
 10. ако корисник не плати  два узаступна рачуна   за испоручену воду;
 11. ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод без водомера односно другом врстом директног прикључка на јавни водовод без водомера;
 12. ако су водоводне инсталације које су спојене на јавни водовод повезане са инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта;
 13. ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод преко водоводних инсталација суседног или другог објекта;
 14. код недозвољених радњи као што су окретање водомера у супротном смеру, оштећења и скидања пломбе постављене од стране ЈКП.
 15. ако власник не омогући приступ водомеру за редовно очитавање истог.

Привремено искључење врши ЈКП, на начин на који је то технички изводљиво, укључујући искључење на уличној водоводној мрежи.

ЈКП је дужно да пре привременог искључења кориснику достави писмену  опомену и остави му рок у којем је дужан да испуни своје обавезе односно отклони недостатке.

Трошкове искључења и прикључења сноси корисник, према ценовнику ЈКП.

Искључења са водоводне мреже трају док корисник не отклони разлоге због којих је искључење извршено.''

Члан 8.

Члан 42. мења се и гласи:

''Члан 42.

Обавеза корисника је да омогући овлашћеном раднику ЈКП очитавање водомера, односно учини приступачним склониште водомера и водомер.

Ако због пропуста корисника не може да се изврши очитавање водомера, овлашћени радник ЈКП ће оставити писмено обавештење са назначењем дана и часа очитавања водомера.

Уколико у накнадном року не буде створена могућност за очитавање бројача водомера, утрошак ће се одредити сходно одредби члана 43. ове одлуке.

Корисници услуга могу пријавити стање на водомеру крајем месеца за текући месец.''

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу општина Алибунар''.

Број: 35-5/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81