gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средцине у 2017. години

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), члана 58. став 1. тачка 1. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017.године, доноси следећи

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2017. године (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.

Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе.

Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине Алибунар“, број 37/2015), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.

Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.

Члан 3.

Финансијска средства Фонда се планирају за:

 1. Опремање привремене локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације;
 2. Израда одговарајуће пројектне документације извођења сакупљачких станица у ужим централним зонама насеља градског карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу у циљу раздвајања отпада по врстама и карактеристикама сходно Локалном плану управљања отпадом општине Алибунар, односно Закону о управљању отпадом;
 3. Извођење и опремање сакупљачких станица у ужим централним зонама насеља градског карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу 
 4. Израда одговарајућа пројектне документације  хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар;
 5. Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две фазе у зависности од потребних радова по пројектној документацији или расположивих средстава;   
 6. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације и са циљем потпомагања природне обнове и успостављање састојина аутохтоних лишћара;
 7. Планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини;
 8. Кошење зелених површина јавне намене по свим насељеним местима у општини;
 9. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
 10. Организовање манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама, Месним заједницама и надлежним ЈКП и обележавање значајних датума утврђених у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално едукативних радионица;

б. Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација амбијетално едукативних радионица у природи (локални паркови, излетиште Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним предузећем по свим насељеним местима општине Алибунар;

 1. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:

-       коришћења природних ресурса и добара,

-       квалитета ваздуха,

-       комуналне буке,

-       квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.

 1. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
 2. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине,
 3. Уклањање дивљих депонија на територији општине Алибунар.

Члан 4.

Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.

Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.

Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.

Члан 5.

Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар прикупљена у претходној 2016. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у Програму за 2016. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2017. годину.

Члан 6.

Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.

Број: 025-2/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81