gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о попису неуређених депонија на територији општине Алибунар

На основу члана 97. тачка 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ПОПИСУ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан. 1.

Овом одлуком уређује се: пописи подаци неуређених депонија на територији општине Алибунар, као и њихово управљање, одржавање и финансирање.

Неуређене депоније на територији општине Алибунар обухватају несанитарне депоније, односно сметлишта на која се организовано одлаже комунални отпад са територије општине Алибунар.

Управљање у смислу ове одлуке, подразумева опремање неуређене депоније.

Одржавање у смислу ове одлуке, подразумева организацију одлагања отпада.

Финансирање у смислу ове одлуке, подразумева коришћење средстава за управљање и одржавање неуређених депонија на територији општине Алибунар.

           

Члан 2.

Неуређена – несанитарна депонија, односно сметлиште је место где јединица локалне самоуправе одлаже отпад у полуконтролисаним условима, којим управља јавно комунално предузеће и које има одређену инфраструктуру (ограду, капију, булдожер), а тело депоније није изграђено у складу са прописима којим се уређује одлагање отпада на депоније (нема водонепропусни слој, дренажни систем за одвођење отпадних вода и друго).

Члан 3.

Евидентиране неуређене – несанитарне депоније (сметлишта) на које се организовано одлаже комунални отпад су:

-       Сметлиште Алибунар– налази се на делу катастарске парцеле бр. 11219/8 и делу катастарске парцеле бр. 11221/1 к.о. Алибунар са леве стране државног пута II реда правца Алибунар – Пландиште, у наставку улице Вука Караџића бб на излазу насеља Алибунар, на удаљености око 400 метара од задњих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је парцела власништва РС са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, култура остало природно неплодно земљиште.

Простор на који се одлаже отпад налази се у благом паду према државном путу. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 4.500m³ отпада. На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада. Површина одлагалишта износи око 3.500m². Приступни пут је углавном земљани са прилазним делом од каменог агрегата.

Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом. На ову локацију сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Алибунар, Локве и Јаношик.

-       Сметлиште Банатски Карловац - налази се на делу катастарске парцеле бр. 3011/1 к.о. Банатски Карловац, у правцу улице Војводе Степе, од железничког моста ка њивама и пашњаку, удаљено око 400 метара од првих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је парцела власништва РС са правом коришћења Месне заједнице Банатски Карловац, пољопривредно земљиште, класе пашњак.

Простор на који се одлаже отпад налази се углавном на равној површини. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 3.000m³ отпада. На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада и грађевинског шута. Површина одлагалишта износи око 3.000m². Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу, приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом.

На ову локацију  одлаже се комунални отпад из насеља Банатски Карловац са Девојачким бунаром и Николинци.

-       Сметлиште Владимировац – налази се на делу катастарске парцеле бр. 239 к.о. Владимировац, у продужетку улице Црвене армије и ЈНА, на удаљености око 400 метара од првих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је власништво РС са правом коришћења Месне заједнице Владимировац, пољопривредно земљиште, класе пашњак. Простор на који се одлаже отпад налази се у благом паду. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 3.000m³ отпада. На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада и грађевинског шута. Површина одлагалишта износи око 10.000m². 

Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу, приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом. 

На локацији сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Владимировац.

-       Сметлиште Иланџа – налази се на делу катастарске парцеле 5350/12 к.о. Иланџа, ван грађевинског реона, на пола пута између насеља Иланџа и Селеуш  на удаљености око 2 километра од првих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је власништво РС са правом коришћења Месне заједнице Иланџа, пољопривредно земљиште, класе пашњак.

Простор на који се одлаже отпад налази се на равном терену. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 1.500m³ отпада. Површина одлагалишта износи око 3.000м². На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада.

Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу, приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом.

На локацији сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Селеуш, Иланџа, Нови Козјак и Добрица.

Члан 4.

Поверава се ЈКП ''Универзал''Алибунар управљање и одржавање свих сметлишта на које се организовано одлаже комунални отпад из насеља територије општине Алибунар.

За наведена сметлишта, ЈКП ''Универзал'' Алибунар ће израдити радне планове прилагођавања постројења (сметлишта) за управљање отпадом у складу са законом а на основу којих ће се утврдити потреба израде пројеката санације и рекултивације истих.

Члан 5.

Управљање у смислу ове одлуке, подразумева опремање неуређене депоније а које обухвата ограђивање, постављање табле са потребним подацима, обезбеђење чуварске службе, изградња хидрантске мреже, постављање колске ваге, постављање заштитног зеленог појаса и друго.

Члан 6.

Одржавање у смислу ове одлуке, подразумева организацију одлагања отпада а која обухвата редовно разастирање отпада, обезбеђење довољне количине земље и прекривање отпада земљом и друго.

Члан 7.

Трошкове управљања и одржавања сметлишта на која се организовано одлаже комунални отпад од стране јавног комуналног предузећа, финансирају се из остварених средстава од наплаћених услуга према цени утврђеној у складу са законом.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 501-16/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81