gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, бр. 404-5/17-04 од 08.02.2017. године.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, бр. 404-28/17-04 од01.06.2017. године, бришу се следеће набавке:

-       Набавка добара – набавка компјутерских софтвера, 916.666,00 без ПДВ-а, односно 2.040.000,00  са ПДВ-ом,

-       Набавка услуга

      услуге израде социјалне заштите,1.700.000,00 без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 са ПДВ-ом,

      услуге израде пројектне документације за капеле у Владимировцу, 666.666,00 дин. без ПДВ-а, односно 800.000,00 дин. са ПДВ-ом

-       Набавка радова – изградња отресишта, 4.166.666,00 без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 са ПДВ-ом.

Набавке се бришу због мера штедње.

Додају се следеће набавке:

-       Набавка добара – набавка електричне енергије, 20.000.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 24.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-       Набавка услуга – израда стратегије руралног развоја, 1.700.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.040.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-       Набавка радова – санација уличне расвете (фаза II), 18.890.911,00 дин. без ПДВ-а, односно 22.670.000,00 дин. са ПДВ-ом.

                                                                                    

МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋА НАБАВКА

Набавка услуга – увођење ГИС система у ОА, са 2.083.325,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 дин. са ПДВ-ом., на 833.333,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

Набавка радова – изградња две капеле у Владимировцу, са 7.500.000,00 без ПДВ-а, односно 9.000.000,00 са ПДВ-ом, на 8.333.333,00 дин. без ПДВ-а, односно 10.000.000,00 дин. са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 37/2016 и 11/17).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-28/17-04 од 01.06.2017. године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-28/17-04

Дана: 01.06.2017.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81