gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар за календарску 2017. годину

На основу члана 50. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', бр. 18/2010), члана 11. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама (''Службени гласник РС'', бр. 146/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 31. седници одржаној дана 05. јуна 2017. година доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' из Алибунара за ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 10 часова дневно утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 15.000,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Економска цена услуге припремног предшколског програма (који се остварује са децом у години пред полазак у школу) утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 5.000,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга (родитеља, односно старатеља детета) у економској цени по детету из става 1. овог члана износи 20% и утврђује се у износу од 3.000,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга припремног предшколског програма  у економској цени по детету из става 3. овог члана утврђује се у износу од 1.000,00 динара месечно по детету.

Члан 2.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' из Алибунара за ПОЛУДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 5 часова дневно утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 5.000,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Учешће корисника услуга (родитеља, односно старатеља детета) у економској цени по детету из става 1. овог члана износи 20% и утврђује се у износу од 1.000,00 динара месечно по детету.

Члан 3.

Од обавезе плаћања учешћа ослобађају се корисници услуга из чланова 1. и 2. овог Решења у случају да су програмима васпитања и образовања, односно припремног предшколског програма, обухваћена: деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално угрожених породица.

Ослобађање од обавезе плаћања својим актом утврђује Предшколска установа на основу доказа који корисник услуге достави, или Предшколска установа сама прибави, од Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, односно од Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар.

Члан 4.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 38-1/2017-04

Датум: 05. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81