gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Aлибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 33/2016), а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 18. седници одржаној дана 30. новембра 2016. године, усвојило је 

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар (у даљем тексту: Правилник) уређују се организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи општине Алибунар.

Процедура усвајања Правилника

Члан 2.

Предлог Правилника припрема начелник Општинске управе и доставља га Општинском већу на усвајање.

Поглавља правилника

Члан 3.

Правилник се састоји од следећих поглавља:

-          Глава I  Основне одредбе;

-          Глава II Oрганизација и систематизација радних места у Општинској управи;

-          Глава III Прелазне и завршне одредбе.

Систематизација радних места

Члан 4.

У Правилнику су систематизована следећа радна места:

Службеник на положају – I група 1 радно место 1 службеник
 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 11 12
Саветник 17 17
Млађи саветник 7 8
Сарадник 6 8
Млађи сарадник - -
Виши референт 13 15
Референт 1 1
Млађи референт - -
Укупно: 55 радних места 61 службеника
 
Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места    
Друга врста радних места    
Трећа врста радних места    
Четврта врста радних места 1 3
Пета врста радних места 2 11
Укупно: 3 радна места 14 намештеника

Члан 5.

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 76 и то :

-          1 службеника на положају,

-          61 службеника на извршилачким радним местима и

-          14 на радним местима намештеника

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Предмет уређивања

Члан 6.

Овим Правилником детаљније се уређују посебна организациона јединица и унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, руковођење унутрашњим организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи општине  Алибунар.

 1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Унутрашња организација

Члан 7.

У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова.

Основна унутрашња организациона јединица је одељење.

Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека – групе.

Основне унутрашње јединице

                                                           

Члан 8.

Основне унутрашње организационе јединице су:

 1. Одељење за привреду, јавне службе и развој;
 2. Одељење за финансије;
 3. Одељење за општу управу и грађанска стања;
 4. Одељење за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове;
 5. Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове.

Канцеларије

Члан 9.

За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, посебно у вези са остваривањем локалне пореске администрације, права грађана, локалног економског развоја, реализације политике за младе, могу се унутар основне организационе јединице образовати канцеларије.

Канцеларије се могу образовати и у месним заједницама, као организациони облик Општинске управе за обављање послова из надлежности општине.

 1. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 10.

Одељење за привреду, јавне службе и развој врши управне и стручне послове из области привреде и јавних служби.

Одељење за привреду јавне службе и развој:

 • даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја Општине;
 • врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја;
 • обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе Општине на сајмовима и другим манифестацијама;
 • учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском развоју Општине;
 • решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занаства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину;
 • одељење за привреду и локални економски развој је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних радова и сл.;
 • пружа стручну помоћ правним лицима и педузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину;
 • решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;
 • утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине;
 • обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе фондова за развој АПВ и Републике Србије;
 • врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко-инвалидске заштите;
 • предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће, врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите;
 • врши послове ликивидатуре у области борачко-инвалидске заштите и породиљског одсуства;
 • врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица;
 • врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Алибунар;
 • прати здравствено стање становништва на подручју општине, штити пацијентова права и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини,прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности;
 • обавља послове од значаја за локални економски развој:
 • врши и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

Члан 11.

  Одељење за финансије:

 • организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему;
 • прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе;
 • у извршавању буџета контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета;
 • пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом;
 • обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета;
 • обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено;
 • врши утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом;
 • врши послове који се односе на јавне набавке и то: истражује тржиште и ефикасно планира набавке; припрема план набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђује услове за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања којнкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спроводи поступак јавних набавки; пружа консултантске услуге и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; врши и друге послове утврђене законом којим је регулисана област јавних набавки;
 • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију;
 • врши и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

Члан 12.

Одељење за општу управу и грађанска стања:

 • обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа;
 • врши послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, поједине стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки;
 • врши и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије образују се за подручја следећих насељених места: Банатски Карловац, Владимировац, Локве, Иланџа, Николинци, Добрица, Селеуш, Јаношик, Нови Козјак. Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У месним канцеларијама се могу обављати и други послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључе Начелник Општинске управе, односно лице које он овласти са представницима органа, организације и установе за које обављају послове. Надзор над извршењем послова у месним канцеларијама врши орган чије послове она обавља или који јој је поверио послове.

                                                                        Члан 13.

Одељење за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове врши стручне, саветодавне и организационе послове за Скупштину општине, председника општине и општинско веће и секретара скупштине општине као и све или појединачне послове за Скупштину општине, председника општине и општинско веће, секретара скупштине општине, месне заједнице и друге органе који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, а нарочито:

 • обраду материјала са седница и састанака, припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу одељења Општинске управе, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области, стручне и адиминистративне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката, које покреће Скупштина општине и послове у вези подношења жалбе Уставном суду поднете од стране председника општине,
 • чување изворних докумената о раду Скупштине општине, председника општине, Општинског већа и вођење евиденције о одржаним седницама Скупштине општине, њених радних тела  и Општинског већа,
 • организација, праћење и помоћ у раду радних тела (савета и комисија) које образује Скупштина општине, председник општине, или Општинско веће (организовање и праћење рада седнице, припрема и израда аката, достављање аката надлежним органима и слично),
 • организује и кординира  комуникацију  са грађанима, невладиним организацијама, установама и органима градске и републичке управе,
 • сарадња са политичким странкама,
 • избор и именовања,
 • јавност рада Скупштине општине и Општинског већа,
 • информисање одборника у Скупштини општине,
 • сарадња са другим општинама и градовима у земљи и иностранству, послови везани за акције и манифестације од значаја за општину,
 • протокол и други послови по налогу председника општине, председника Скупштине општине, секретара Скупштине општине и начелника Општинске управе,
 • послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу;
 • врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 14.

Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове врши:

 • послове инспекцијског надзора у области изградње, послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине, послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја и просвете, послове инспекцијског надзора  наплате локалних прихода. У вези наведених послова, врши извршења извршних решења и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине,
 • врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално-стамбеној области и области заштите животне средине;
 • врши функцију носиоца израде планских докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, решава захтеве за објекте чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке и издаје информацију о локацији у складу са законом. Одељење издаје извештај о испуњености услова катастарске парцеле да буде одређена као земљиште за редовну употребу објеката и услове за грађевинску парцелу;
 • спроводи обједињену процедуру, која обухвата: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; вођење поступка прибављања услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; вођење поступка за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издвање локацијских услова, грађевинске дозволе и потребне дозволе из њихове надлежности; обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи. Надлежни орган спроводи процедуру и у случајевима издавања решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., ...145/2014);
 • води регистар обједињене процедуре;
 • предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће из ове области и непосредно спроводи прописе Општине у овим областима;
 • врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности;
 • прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта;
 • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области;
 • обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање одређених делатности, као и послове координације зоохигијенске службе, у складу са Законом;
 • обавља и послове везане за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину, ванлинијски превоз путника и такси превоз;
 • обавља послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводипоступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда, врши примену закона и других прописа у општем управном поступку као и друге послове у складу са законом, Статутом општине и одлукама општине;
 • врши и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
 1. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Члан 15.

            Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.

Руковођење радом унутрашњих организационих јединица 

Члан 16.

            Радом основних и ужих организационих јединица  руководе:

начелник одељења,

-  шеф одсека,

-  координатор групе,

-  координатор канцеларије.

Распоређивање руководилаца организационих јединица

Члан 17.

Руководиоце организационих јединица из члана 16. овог Правилника, распоређује начелник Општинске управе.

Руководиоци организационих јединица из члана 16. овог Правилника одлучују, доносе решења у управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и надзиру рад запослених, старају се о законитом, правилном и благовременом обављању послова из свог делокруга и врше друге послове по налогу начелника Општинске управе.             

Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад начелнику Општинске управе.

За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих организационих јединица непосредно су одговорни начелнику одељења, у чијем саставу је унутрашња организациона јединица.

 1. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

Члан 18.

Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују потребне податке и обавештења неопходна за рад.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 19.

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна места на којима раде намештеници.

            Звање Број радних места Број службеника
Службеник на положају – I група 1 радно место 1 службеник
 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
Самостални саветник 11 12
Саветник 17 17
Млађи саветник 7 8
Сарадник 6 8
Млађи сарадник - -
Виши референт 13 15
Референт 1 1
Млађи референт - -
Укупно: 55 радних места 61 службеника
Намештеници Број радних места Број намештеника
Прва врста радних места - -
Друга врста радних места - -
Трећа врста радних места - -
Четврта врста радних места 2 3
Пета врста радних места 1 11
Шеста врста радних места - -
Укупно: 3 радна места 14 намештеника

Члан 20.

Радна места у Општинској управи су следећа:

             

 1. Начелник Општинске управе

Звање: положај у I групи

Број службеника на положају: 1

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

6.     ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

6.1.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И РАЗВОЈ

           

Радно место 1: Начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области пољопривреде на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме природног смера или пољопривредни факултет, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          руководи и координира радом Одељења;

-          одговоран је за законитост, правилан и благовремени рад Одељења, а нарочито за предузете, односно непредузете мере у спровођењу закона, одлука и других прописа;

-          oдговоран је за односе радника према грађанима, за правилност датих упутстава запосленима за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;

-          даје стручна упутства за спровођење општих аката;

-          стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;

-          стара се о правилном коришћењу средстава за рад;

-          подноси извештај о раду Одељења;

-          доноси и потписује акта из делокруга Одељења;

-          обавља и друге послове у вези рада Одељења, а по налогу начелника Општинске управе.

           

Радно место 2: Послови пољопривреде, водопривреде, шумарства и  задругарства I

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природног смера или пољопривредни факултетна основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (пољопривредни факултет), најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          проучава стање и подстиче развој пољопривреде, водопривреде, шумарства и задругарства;

-          врши праћење података из ових области, прикупља и анализира добијене податке из ових области и у виду извештаја, анализа и елабората, доставља надлежним органима;

-          води евиденцију о закљученим уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, као и евиденцију о укупном земљишном  фонду који је предмет давања у закуп;

-          обавља послове предвиђене у поступку обједињене процедуре из својих надлежности и овлашћења;

-          води управни поступак промене намене земљишта;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 3: Послови пољопривреде, водопривреде, шумарства и  задругарства II

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области природног смера или пољопривредни факултетна основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (пољопривредни факултет), најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          проучава стање и подстиче развој пољопривреде, водопривреде, шумарства и задругарства;

-          врши праћење података из ових области, прикупља и анализира добијене податке из ових области и у виду извештаја, анализа и елабората, доставља надлежним органима;

-          води евиденцију о закљученим уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, као и евиденцију о укупном земљишном  фонду који је предмет давања у закуп;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 4: Послови предузетништва

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          врши пријем документације за регистрацију привредних субјеката и исту прослеђује Агенцији за привредне регистре;

-          врши достављање аката Агенције за привредне регистре подносиоцима регистрационих пријава;

-          обавља и друге послове канцеларије за регистрацију;

-          води потребне евиденције из области приватног предузетништва и издаје уверења на основву евиденције из области приватног предузетништва и издаје уверења на основу евиденције која се води;

-          даје странкама објашњења и упутства везана за потупак регистрације привредних субјеката;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 5: Послови одбране и припреме за одбрану, организације активности у ванредним ситуацијама и заштите од пожара

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области одбране и безбедностина основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме из области одбране и безбедности, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          припрема, израђује и ажурира План одбране Општине и органа државне управе и локалне самоуправе;

-          пружа стручну помоћ и прати извршавање обавеза субјеката планирања на територији Општине;

-          израђује, прикупља, обједињује и доставља податке о укупним потребама за обезбеђење производа и вршење услуга у условима ратног и ванредног стања и води базу података, односно јединствених показатеља за припремање, израду и ажурирање планова одбране;

-          израђује план попуне обвезника радне обавезе и план попуне стварима из пописа;

-          сарађује у изради редовних, ванредних и других извештаја прописаних законима, уредбама, упутствима и правилима по захтеву надлежног органа и организације јединице МО у датим роковима;

-          обавља и друге послове од значаја за одбрану;

-          припрема одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и обезбеђују њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања;

-          припрема план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије;

-          стара се о усклађености општинских планова заштите и спасавања са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије;

-          предлаже одређивање оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање;

-          израђује и доставља на усвајање Скупштини општине Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

-          прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;

-          организује набавку и одржавање средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији и учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију општине;

-          усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама локалне самоуправе;

-          прати прописе и припрема акта из надлежности општине у области заштите од елементарних непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

-          води део јединственог бирачког списка за општину Алибунар и део посебног бирачког списка за националне мањине за подручје општине Алибунар;

-          врши упис, промене, брисање, измене, допуне или исправке у бирачком списку;

-          врши контролу и сравњење података из добијених извештаја са подацима из бирачког списка и одговоран је за тачност истих;

-          припрема решења за сваку врсту промене која се доносе по службеној дужности или по захтеву грађана на основу података из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа;

-          о донетим решењима води евиденцију сходно прописима о канцеларијском пословању;

-          преузима податке из базе Јединственог бирачког списка (МУП-ПОДАЦИ) и на основу истих врши ажурирање дела Јединственог бирачког списка за општину Алибунар;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 6: Послови дечијег додатка и породиљских права и послови борачко-инвалидске заштите

Звање: млађи саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови:стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног искуства у државним органима, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак по захтевима за остварење права на додатак за децу и породиљска права;

-          усклађује права у овој области;

-          обрачунава накнаду предшколској установи;

-          води евиденцију потребну за статистику и издаје уверења;

-          сарађује са Центром за социјални рад;

-          обавља послове који обухватају предузимање мера и појединих активности којима се обезбеђује социјална укљученост корисника у областима из надлежности јединице локалне самоуправе (евидентира корисника по упуту Центра за социјални рад);

-          обавештава Центар о чињеници да ли се корисник пријавио и које су планиране активности у раду са корисником;

-          редовно комуницира са стручним радником Центра;

-          води евиденције о корисницима, предузетим мерама социјалне укључености и постигнутим резултатима и обавља друге активности из надлежности јединице локалне самоуправе са циљем успешне реализације појединих мера социјалне укључености);

-          израђује решења којима се одлучује о статусу енергетски угроженог купца;

-          води управни поступак по захтевима или по службеној дужности на остваривању свих права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 7: Послови администратора и техничара исправности мреже

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме информатичке струке, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, стручна оспособљеност из области информационих и комуникационих технологија.

Опис послова:

-          стара се о администрирању и исправности локалне рачунарске мреже;

-          стара се о администрирању локалне пореске администрације;

-          стара се о функционисању хардвера и софтвера у органима општине;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 8: Повереник за избеглице и миграције

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених или техничких наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          спроводи акције органа и оперативних тела на реализацији прописа (закона и других подзаконских аката) који регулишу област избеглих и прогнаних лица и њихово збрињавање;

-          сарађује са Комесаријатом за избеглице и миграције и другим фондовима и организацијама за пружање помоћиизбеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима, као и мигрантима;

-          припрема извештаје о раду повереништва и информације из свог делокруга надлежним органима;

-          стара се и обезбеђује финансијска средства за помоћ избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 9: Послови у вези образовања и информисања грађана

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме природног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          проучава стање у области предшколског, основног и средњег образовања;

-          води евиденцију о броју ученика и одељења, наставног и осталог особља;

-          води евиденције о путним трошковима радника и ученика;

-          припрема програме, извештаје и информације;

-          обавља послове везане за ученички и студентски стандард;

-          даје опште информације о функционисању и раду општинске управе, јавних предузећа и установа;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 10: Послови економског развоја и европских интеграција

Звање: саветник

Број извршилаца: 1 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме (економски факултет), најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          прати стање у стратешким областима развоја општине;

-          иницира израду пројеката који су у функцији развоја;

-          учествује у изради пројеката у складу са одлукама органа општине;

-          сарађује са општинским, регионалним, покрајинским и републичким фондовима за развој;

-          континуирано прати конкурсе за доделу финансијских средстава свих институција систем;

-          води одређену документацију из делокруга рада;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 11: Послови програм менаџера

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          управља пословима припреме и реализације развојних програма;

-          координира рад субјеката – учесника на реализацији развојних програма;

-          управља пословима из области информационих и комуникационих технологија;

-          обавља и остале поверене послове, као и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 12: Послови локално-економског развоја

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских или техничких наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме (економски факултет или факултет техничких наука), најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          припрема базе података о расположивом стручном особљу, о локалним привредницима и предузетницима, о инвеститорима, о могућностима за приватизацију, о слободном земљишту (у јавној својини општине или приватној својини) погодном за изградњу индустријских постројења;

-          успоставља и одржава информациони систем статистичких података и информација од значаја за побољшање приступа пословним информацијама, развоја привреде и смањење незапослености на територији општине у сарадњи са Републичким заводом за статистику, Републичким геодетским заводом и другим органима и организацијама;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 13: Енергетски менаџер

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области машинства, електротехнике или технологијена основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VIIстепен школске спреме у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, поседовање лиценце за енергетског менаџера и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          активно учествује у изради плана и програма енергетске ефикасности;

-          прати спровођење плана и програма енергетске ефикасности и сачињава годишњи извештај о остваривању циљева садржаних у плану и програму енергетске ефикасности;

-          утврђује и спроводи активности и мере за побољшање енергетске ефикасности, спроводећи пре свега економски оправдане мере које стварају највеће енергетске уштеде у најкраћем временском периоду;

-          обавља и друге послове из ове области; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 14: Нормативно-правни послови и послови заштите пацијентових права

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен стручне спреме (правни факултет), најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          проучава законе, друге прописе и упоредноправна решења од значаја за припрему радне верзије општих аката;

-          припрема радне верзије и нацрте општих и посебних правних аката из надлежности Општине у областима за које је Одељење образовано;

-          оцењује исправе, води првостепени управни поступак и израђује управне акте у областима из надлежности Одељења, посебно у области социјалне заштите;

-          припрема нацрте решења по жалбама на решења првостепеног органа,

-          припрема предлоге одговора на тужбе у управном спору изјављене против решења органа и учествује у изради одговора на тужбе којима је покренут управни спор пред Управним судом против другостепене одлуке органа;

-          припрема нацрте решења у поступку по жалби на првостепене одлуке ималаца јавних овлашћења;

-          припрема списе предмета и остале акте у вези са другостепеним одлучивањем и израђује нацрте појединачних управних аката у другостепеном поступку и нацрте појединачних управних аката изјављених по ванредним правним средствима;

-          припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног поступка;

-          припрема ванредна правна средства на одлуку суда у управном спору;

-          прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;

-          стара се о заштити пацијентових права, односно спроводи потребне радње и доноси потребна акта у области заштите пацијентових права;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

6.2.   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Радно место 15: Начелник Одељења за финансије

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме економског смера, најмање пет године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          руководи радом Одељења;

-          oдговоран је за законитост, правилан и благовремен рад а нарочито за предузете мере у спровођењу закона, одлука и других прописа Скупштине и њених тела;

-          одговоран је за однос радника према грађанима, за правилност датих упутстава запосленима за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;

-          даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и њених органа;

-          стара се о правилном распореду послова у оквиру Одељења;

-          стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених радника;

-          стара се о правилном коришћењу средстава за рад;

-          припрема програм и подноси извештај о раду Одељења;

-          обавља и друге послове у вези рада Одељења, а по налогу начелника Општинске управе.

Радно место 16: Послови интерног ревизора

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спрему; да има најмање пет године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; да има потврду Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство) да је при том министарству завршило основну обуку за интерне ревизоре, основну обуку за финансијско управљање и контролу и обуку за практичан рад на ревизији путем обављања две ревизије код корисника јавних средстава код кога је у радном односу, уз стручну помоћ Министарства - Централне јединице за хармонизацију из члана 83. став 1. Закона о буџетском систему; најмање пет године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          прати и примењује прописе и процедуре из области финансија у складу са Законом о буџетском систему;

-          стара се о економичном, ефикасном и наменском коришћењу средстава, као и о очувању средстава од неправилности или корупције;

-          обавља непосредну контролу утрошка средстава за поједине намене, као и контролу финансијског пословања корисника средстава;

-          врши интерну контролу извршења буџета директних и индиректних корисника;

-          врши контролу наплате јавних прихода; врши контролу сопствених прихода директних и индиректних корисника буџета;

-          контролише примену важећих прописа у циљу успостављања фискалне дисциплине;

-          прати токове пословних промена и исправности у материјално-финансијском пословању;

-          даје смернице и упутства корисницима буџета у циљу ефикасности употребе одобрених средстава;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, начелника Општинске управе и председника општине.

Радно место 17: Послови буџета

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме економског смера, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          прикупља и обрађује податке ради праћења стања у области буџета;

-          прати и проучава прописе у области финансирања корисника буџета;

-          учествује у изради одлуке о буџету и извештаја о извршењу Одлуке о буџету надлежним министарствима;

-          обавља послове анализе расхода и прихода буџета и сагледава материјално-финансијски положај буџетских корисника и даје извештаје у вези финансирања буџетских корисника;

-          редовно прати спровођење месечних планова о извршењу буџета према буџетских корисницима;

-          утврђује квоте корисницима буџета и прати њихово извршење;

-          контролише и оверава захтеве за плаћање корисника буџета;

-          учествује у пословима припреме и израде нацрта завршног рачуна буџета и консолидованог завршног рачуна буџета;

-          учествује у изради плана јавних набавки и прати реализацију уговора по јавним набавкама спроведеним од стране директних корисника;

-          прати реализацију наменских средстава и њихово правдање по усвојеним програмима и плановима од стране Скупштине и других органа Општине;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, начелника Општинске управе и председника општине.

Радно место 18: Послови јавних набавки

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правних наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (дипломирани правник), најмање три година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља послове јавних набавки; припрема нацрте одлука о покретању поступка јавне набавке, а које доносе председник општине и начелник Општинске управе;

-          координира рад комисија за јавне набавке и обавља административно-стручне послове за потребе комисија за јавне набавке;

-          припрема конкурсну документацију;

-          израђује огласе о јавној набавци;

-          стара се о јавном оглашавању;

-          доставља понуђачима оглас за јавне набавке мале вредности;

-          даје потребна обавештења понуђачима и припрема нацрте уговора о јавним набавкама;

-          прибавља потребне сагласности и припрема извештаје који се достављају Управи за јавне набавке;

-          сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за јавне набавке;

-          учествује у раду комисија за јавне набавке у складу са законом;

-          води евиденцију о јавним набавкама;

-          одговара за законитост поступка јавне набавке;

-          редовно извештава начелника Општинске управе и председника општине о свим битним питањима из области јавних набавки;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 19: Послови финансија за јавне службе, директне кориснике и остале кориснике буџета, послове промета, општинских робних резерви и снабдевања грађана

Звање: млађи саветник

Број извршилаца: 2

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног искуства у државним органима, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља послове контроле појединачних захтева за плаћања;

-          утврђује њихову потпуност, истинитост, рачунску тачност и усклађеност са прописима;

-          израђује финансијске планове директних корисника – председника општине, Скупштине општине и Општинске управе;

-          стара се о свим потребним документима, актима и решењима што се тиче финансија за директне кориснике;

-          израђује решења по појединачним захтевима за плаћање добијених од стране корисника;

-          утврђује њихову потпуност, тачност, истинитост и усклађеност са правилницима;

-          учествује у изради финансијских планова корисника буџета;

-          прима финансијске планове јавних предузећа и извештаје и даје извештаје у вези њих надлежним министарствима;

-          на основу добијених података даје периодичне књиговодствено-рачуноводствене извештаје надлежним министарствима;

-          прати дејство инструмената привредног система на положај субјеката привређивања из ове области;

-          проучава стање у области промета и снабдевања грађана;

-          прати билансе општинских робних резерви;

-          прати цене у комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина;

-          предлаже мере за превазилажење и побољшање стања у овим областима;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 20: Контиста, билансиста и књиговођа буџета (трезора) Општине Алибунар

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера,најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља послове контирања и књижења извода УЈП-а, улазних и излазних фактура, исплатних листа, зарада радника, разних накнада и уговора о делу, благајне, обрачуна, обрачуна амортизације и ревалоризације основних средстава органа општине;

-          обавља послове билансирања – израде периодичних обрачуна и завршних рачуна, извештаја о извршењу финансијских планова;

-          врши усаглашавање извода отворених ставки;

-          прати дневне податке остваривања приходног и расходног дела буџета;

-          припрема месечни извештај о остварењу буџетских средстава и о утрошку истих;

-          врши контирање и књижење извода банке, благајне, улазних и излазних фактура;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 21: Контиста, билансиста и књиговођа за месне заједнице и друге индиректне кориснике чији је оснивач општина

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера,најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води књиговодствено-рачуноводствене послове за све месне заједнице и остале кориснике;

-          саставља тромесечне и годишње извештаје о финансијском пословању месних заједница и других корисника и исте доставља буџету;

-          саставља билансе и извештаје;

-          у контакту са месним заједницама и другим корисницима прикупља потребну документацију за књиговодствено-рачуноводствене послове;

-          учествује у изради финансијских планова корисника;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 22: Послови исплате и преноса средстава

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера,најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испитза рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          припрема захтеве за плаћање на основу примљене документације за директне кориснике – Скупштине општине, председника општине и Општинске управе;

-          врши пренос средстава на основу поднетих захтева корисника средстава буџета – трезора  општине Алибунар;

-          врши плаћања по основу одлука, решења и других актата (председник општине, Општинско веће, Скупштина општине);

-          припрема потребне извештаје Министарству (пренос основном образовању, средњем образовању, социјалној заштити, месним заједницама, домовима културе, појединачне једнократне помоћи, дотације, Спортском савезу и другим корисницима буџета);

-          припрема захтеве за плаћање месних заједница и осталих индиректних корисника;

-          врши плаћање за поменуте кориснике;

-          стара се о потпуности и тачности запримљених докумената поменутих корисника и уредном плаћању;

-          учествује у изради финансијских планова индиректних корисника буџета;

-          води одговарајуће помоћне евиденције за поменуте кориснике;

-          евидентичар основних средстава; обавља послове благајника (саставља налоге за благајну – наплате и исплате, подиже готовину, врши куповину бонова за бензин и поштанских марки за директне кориснике и индиректне кориснике буџета);

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 23: Послови обрачуна плата и других исплата директних и индиректних корисника буџета

Звање: виши референт

Број извршилаца: 2

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера,најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља послове обрачуна плата и осталих примања запосленихи других радно ангажованих лица;

-          обавља послове обрачуна накнада одборника Скупштине општине, Општинског већа, комисија и др.;

-          обавља послове обрачуна накнада и исплата и других радних тела основаних од стране Скупштине општине, Председника општине и Општинске управе;

-          припрема захтеве за плаћање за дате исплате;

-          води потребне евиденције и аналитике;

-          обавља послове извештавања и даје извештаје министарствима у вези са обављеним пословима; води потребне аналитике запослених и друге евиденције;

-          припрема захтеве за плаћање за дате исплате као и исплате и пренос средстава;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 24: Послови утврђивања, контроле, наплате пореза на имовину правних лица, предузетника и такси на истицање фирме

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме економског смера, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплате пореза на имовину правних лица, предузетника и такса на истицање фирме;

-          сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом и општинским прописима у поступку разреза;

-          води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте;

-          припрема мишљења и објашњења о правилној примени закона и других прописа из области пореског права;

-          израђује информације и извештаје о утврђеном стању;

-          врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода;

-          врши контролу плаћања од стране обвезника о чему сачињава извештај и информације;

-          врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода;

-          предузима мере редовне и принудне наплате прихода у складу са законом;

-          предузима мере изршења према обвезницима (правним лицима и предузетницима) у складу са законом;

-          подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 25: Послови утврђивања, контроле, наплате пореза на имовину физичких лицa, локалних комуналних такси и пореза на катастарски приход

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме економског смера, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплате пореза на имовину физичких лица;

-          води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте у поступку разреа и поступку решавања по захтевима обвезника порза на имовину физичких лица;

-          припрема мишљења и објашњења о правилној примени закона и других прописа из области пореског права;

-          врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода;

-          врши контролу плаћања обвезника (физичких лица) о чему сачињава извештај и информације;

-          врши идентификацију обвезника јавних прихода и предузима мере наплате;

-          врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода;

-          предузима мере редовне и принудне наплате прихода у складу са законом;

-          предузима мере извршења према обвезницима (физичким лицима) у складу са законом;

-          непосредно учествује у поступку обраде података од значаја за утврђивање, контролу и наплату локалних комуналних такси и пореза на катастарски приход;

-          сачињава нацрте решења и других аката у складу са законом и локалним прописима у поступку разреза;

-          врши контролу законитости, благовремености и тачности плаћања прихода;

-          сачињава извештај и информације у вези плаћања од стране обвезника локалних комуналних такси и пореза на катастарски приход;

-          врши идентификацију обвезника јавних прихода који нису измирили локалне комуналне таксе и предузима мере наплате;

-          врши обраду појединачних захтева за одлагање плаћања дуга по основу јавних прихода;

-          предузима мере извршења према обвезницима плаћања локалних комуналних такси и пореза на катастарски приход у складу са законом;

-          подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.                                                                         

Радно место 26: Послови пореског извршења

Звање: сарадник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских или техничких наукана основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VI степен стручне спреме економског или техничког смера, најмае три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          врши попис покретних ствари;

-          утврђује почетну вредност пописаних ствари;

-          врши заплену пописаних ствари;

-          прибавља податке о непокретностима ради укњижбе заложног права на непокретностима;

-          издаје све врсте уверења из надлежности одељења;

-          извршава послове редовне и принудне наплате, у складу са законом;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 27: Послови наплате пореза на имовину физичких лица и локалних комуналних такси

Звање: референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме економског смера,најмање две године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-       врши наплату пореза на имовину физичких лица и локалних комуналних такси;

-       врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду документације;

-       обрађује податке неопходне за вођење евиденција;

-       прикупља податке за израду извештаја;

-       обавља административно-канцеларијске послове;

-       учествује у поступку обраде података за утврђивање комуналне таксе;

-       учествује у поступку обраде података за утврђивање пореза на имовину (на пољопривредном, шумском и грађевинском земљишту);

-       врши математичку контролу тачности, формалну исправност и потпуност поднетих пријава које служе код утврђивања прихода;

-       сачињава извештај у вези плаћања комуналних такси и пореза на имовину (на пољопривредном, шумском и грађевинском земљишту);

-       врши идентификацију обвезника јавних прихода који нису измирили локалне комуналне таксе и порез на имовину;

-       обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

6.3.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ  И ГРАЂАНСКА СТАЊА

Радно место 28: Начелник Одељења за општу управу и грађанска стања

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (дипломирани правник), најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          руководи и координира радом Одељења;

-          одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад Одељења;

-          одговоран је за односе запослених према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;

-          даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и председника општине;

-          стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;

-          доноси и потписује акта из делоктуга Одељења;

-          стара се о правилном коришћењу средстава за рад;

-          подноси извештај о раду Одељења;

-          обавља и друге послове у вези рада Одељења по налогу начелника Општинске управе.

А) ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА

Радно место 29:  Шеф Одсека за општу управу и грађанска стања

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (правни факултет), најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање прописа из области здравства и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          организује рад у одсеку и координира рад извршилаца;

-          помаже начелнику Одељења у изради аката из делокруга Одељења;

-          даје упутства за рад и пружа стручну помоћ запосленима у извршавању послова из делокруга одсека;

-          обавља послове или врши послове у вези заштите радника;

-          решава у управним стварима у предметима грађанских стања;

-          решава о управним стварима поводом непокретности и других имовинских односа (експропријације, промет грађевинског земљишта и пословног простора);

-          у својству саветника за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената;

-          израђује нацрте, предлоге општих аката из делокруга одсека;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 30: Послови радних односа,правни и документациони послови и послови Интерресорне комисије

Звање: млађи саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правних наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног искуства у државним органима, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља све послове из области радних односа за органе општине;

-          води потребну евиденцију из области радних односа и израђује решења о пријему у радни однос, распоређивање радника, о годишњем одмору и платама запослених;

-          одговоран је за чување персоналне документације радника и општих аката;

-          спроводи поступак оглашавања слободних радних места;

-          пружа стручну подршку у изради појединачних акат о првима, обавезама и дужностима запослених из радног односа и припрема потребне податке за одговоре на жалбе запослених из области радних односа;

-          пружа струпну подршку у организацији споровђења програма стручног усавршавања и израђује анализе и извештаје о спроведеном програму стручног усавршавања;

-          израђује нацрте општих аката;

-          прати доношење нових прописа од значаја за рад Одељења;

-          пружа стручну и административно-техничку подршку Интерресорној комисији и учествује у раду Интерресорне комисије без права одлучивања;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 31: Главни матичар

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен посебан стручни испит за матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе и овлашћење за обављање послова матичараи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак и доноси решења у предметима грађанских стања;

-          води матичне књиге и обавља чин венчања;

-          води евиденције о издатим изводима и уверењима из матичних књига;

-          доставља извештаје о смрти надлежном суду за покретање оставинске расправе;

-          доставља статистичке извештаје;

-          доставља извештаје за ажурирање бирачког списка и друге потребне извештаје надлежним органима;

-          врши унос података уписаних у изворник матичне књиге у централни систем (други примерак матичне књиге);

-          врши допуну базе података матичних књига уносом података из изворника закључених матичних књига на средствима за аутоматску обраду података и стара се о правилном уносу података и врши контролу уноса података из изворника матичних књига на средствима за аутоматску обраду података;

-          издаје уверења о подацима из матичних књига и књига држављана и других евиденција које води;

-          издаје изводе из матичних књига;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 32: Заменик матичара

Звање: млађи саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног искуства у државним органима, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару(MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води поступак у предметима грађанских стања;

-          води матичне књиге и обавља чин венчања;

-          води евиденције о издатим изводима и уверењима из матичних књига;

-          доставља извештаје о смрти надлежном суду за покретање оставинске расправе;

-          доставља статистичке извештаје;

-          доставља извештаје за ажурирање бирачког списка и друге потребне извештаје надлежним органима;

-          врши унос података уписаних у изворник матичне књиге у централни систем (други примерак матичне књиге);

-          врши допуну базе података матичних књига уносом података из изворника закључених матичних књига на средствима за аутоматску обраду података и стара се о правилном уносу података и врши контролу уноса података из изворника матичних књига на средствима за аутоматску обраду података;

-          издаје уверења о подацима из матичних књига и књига држављана и других евиденција које води;

-          издаје изводе из матичних књига;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 33: Матичар у месној канцеларији (Банатски Карловац)

Звање: сарадник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године године, односно виша стручна спрема друштвеног смера, најмање три године радног искуства у струци, положен посебан стручни испит за матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе, овлашћење за обављање послова матичараи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак до доношења решења у предметима грађанских стања;

-          води матичне књиге, дупликате матичних књига и обавља чин венчања;

-          издаје изводе и уререња из матичних књига и води евиденције о издатим изводима и уверењима из матичних књига;

-          доставља податке из матичних књига надлежним органима,

-          доставља извештаје о смрти надлежном суду за покретање оставинске расправе;

-          доставља статистичке извештаје;

-          доставља извештаје за ажурирање бирачког списка и друге потребне извештаје надлежним органима;

-          врши унос података уписаних у изворник матичне књиге у централни систем (други примерак матичне књиге);

-          врши допуну базе података матичних књига уносом података из изворника закључених матичних књига на средствима за аутоматску обраду података и стара се о правилном уносу података и врши контролу уноса података из изворника матичних књига на средствима за аутоматску обраду података;

-          издаје уверења о подацима из матичних књига и књига држављана и других евиденција које води;

-          обавља послове пријема и завођења поште у скраћени деловодник;

-          обавља послове отпремања поште;

-          врши архивирање предмета и чување архивираних предмета;

-          врши оверу потписа, преписа и рукописа;

-          води евиденцију о утрошку поштанских марака;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 34: Матичар у месној канцеларији (Владимировац)

Звање: млађи саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног искуства у државним органима, положен посебан стручни испит за матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе и овлашћење за обављање послова матичараи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак и доноси решења у предметима грађанских стања;

-          води матичне књиге, дупликате матичних књига и обавља чин венчања;

-          издаје изводе и уререња из матичних књига и води евиденције о издатим изводима и уверењима из матичних књига;

-          доставља податке из матичних књига надлежним органима,

-          доставља извештаје о смрти надлежном суду за покретање оставинске расправе;

-          доставља статистичке извештаје;

-          доставља извештаје за ажурирање бирачког списка и друге потребне извештаје надлежним органима;

-          врши унос података уписаних у изворник матичне књиге у централни систем (други примерак матичне књиге);

-          врши допуну базе података матичних књига уносом података из изворника закључених матичних књига на средствима за аутоматску обраду података и стара се о правилном уносу података и врши контролу уноса података из изворника матичних књига на средствима за аутоматску обраду података;

-          издаје уверења о подацима из матичних књига и књига држављана и других евиденција које води;

-          обавља послове пријема и завођења поште у скраћени деловодник;

-          обавља послове отпремања поште;

-          врши архивирање предмета и чување архивираних предмета;

-          врши оверу потписа, преписа и рукописа;

-          води евиденцију о утрошку поштанских марака;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 35: Матичар у месној канцеларији (Локве)

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен посебан стручни испит за матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе и овлашћење за обављање послова матичараи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак и доноси решења у предметима грађанских стања;

-          води матичне књиге, дупликате матичних књига и обавља чин венчања;

-          издаје изводе и уререња из матичних књига и води евиденције о издатим изводима и уверењима из матичних књига;

-          доставља податке из матичних књига надлежним органима,

-          доставља извештаје о смрти надлежном суду за покретање оставинске расправе;

-          доставља статистичке извештаје;

-          доставља извештаје за ажурирање бирачког списка и друге потребне извештаје надлежним органима;

-          врши унос података уписаних у изворник матичне књиге у централни систем (други примерак матичне књиге);

-          врши допуну базе података матичних књига уносом података из изворника закључених матичних књига на средствима за аутоматску обраду података и стара се о правилном уносу података и врши контролу уноса података из изворника матичних књига на средствима за аутоматску обраду података;

-          издаје уверења о подацима из матичних књига и књига држављана и других евиденција које води;

-          обавља послове пријема и завођења поште у скраћени деловодник;

-          обавља послове отпремања поште;

-          врши архивирање предмета и чување архивираних предмета;

-          врши оверу потписа, преписа и рукописа;

-          води евиденцију о утрошку поштанских марака;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 36: Матичар у месној канцеларији (Селеуш и Николинци)

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен посебан стручни испит за матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе и овлашћење за обављање послова матичараи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак и доноси решења у предметима грађанских стања;

-          води матичне књиге, дупликате матичних књига и обавља чин венчања;

-          издаје изводе и уререња из матичних књига и води евиденције о издатим изводима и уверењима из матичних књига;

-          доставља податке из матичних књига надлежним органима,

-          доставља извештаје о смрти надлежном суду за покретање оставинске расправе;

-          доставља статистичке извештаје;

-          доставља извештаје за ажурирање бирачког списка и друге потребне извештаје надлежним органима;

-          врши унос података уписаних у изворник матичне књиге у централни систем (други примерак матичне књиге);

-          врши допуну базе података матичних књига уносом података из изворника закључених матичних књига на средствима за аутоматску обраду података и стара се о правилном уносу података и врши контролу уноса података из изворника матичних књига на средствима за аутоматску обраду података;

-          издаје уверења о подацима из матичних књига и књига држављана и других евиденција које води;

-          обавља послове пријема и завођења поште у скраћени деловодник;

-          обавља послове отпремања поште;

-          врши архивирање предмета и чување архивираних предмета;

-          врши оверу потписа, преписа и рукописа;

-          води евиденцију о утрошку поштанских марака;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 37: Матичар у месној канцеларији (Јаношик)

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара, положен стручни испит за рад у органима државне управе, овлашћење за обављање послова матичара, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води поступак до доношења решења у предметима грађанских стања;

-          води матичне књиге и обавља чин венчања;

-          води евиденције о издатим изводима и уверењима из матичних књига;

-          доставља извештаје о смрти надлежном суду за покретање оставинске расправе;

-          доставља статистичке извештаје;

-          доставља извештаје за ажурирање бирачког списка и друге потребне извештаје надлежним органима;

-          врши унос података уписаних у изворник матичне књиге у централни систем (други примерак матичне књиге);

-          врши допуну базе података матичних књига уносом података из изворника закључених матичних књига на средствима за аутоматску обраду података и стара се о правилном уносу података и врши контролу уноса података из изворника матичних књига на средствима за аутоматску обраду података;

-          издаје уверења о подацима из матичних књига и књига држављана и других евиденција које води;

-          издаје изводе из матичних књига;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 38: Канцеларијски и административни послови за месне канцеларије

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Место рада: Месна канцеларија Банатски Карловац

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          врши административне и друге сродне послове на рачунару;

-          врши пријем поште;

-          врши пријем поднесака странака за потребе Месне канцеларије;

-          пружа помоћ странкама приликом попуњавања образаца или састављања поднесака;

-          даје информације и обавештења странкама у вези остваривања права;

-          води књигу поште која не пролази кроз основну евиденцију;

-          обавља и друге послове по налогу: матичара, шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 39: Послови писарнице

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера,најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          врши пријем, преглед и распоређивање поште кроз интерну доставну књигу, у складу са уредбом и упутством о канцеларијском пословању;

-          врши пријем поднесака странака, пружа помоћ странкама приликом попуњавања образаца или састављања поднесака;

-          даје информације и обавештења странкама у вези остваривања права;

-          врши евидентирања аката електронској форми и картицама;

-          води евиденцију кретања предмета по ЗУП-у у електронској форми;

-          припрема податке за састављање периодичних и годишњих извештаја о кретању предмета по ЗУП-у и других предмета евидентираних у картицама;

-          води књигу поште која не пролази кроз основну евиденцију;

-          води интерне доставне књиге;

-          води књиге рачуна;

-          врши пријем враћених и решених предмета;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 40: Послови  архиве

Звање: виши референт

Број извршилаца: 2

Посебни услови: IV степен школске спреме друштвеног смера,најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља послове архивирања завршених предмета органа општине;

-          врши провере да ли је предмет завршен и прописно обрађен за архивирање и да ли садржи све потребне прилоге;

-          рукује предметима стављеним у архиву;

-          обавља послове пријема и чувања завршених архивираних предмета;

-          устројава и води евиденцију предмета и осталог регистратурског материјала;

-          евидентира регистратурски материјал којем је истекао рок чувања;

-          води и користи архивске књиге, даје информације о кретању предмета и одговоран је за тачност података о истом, води поверљив и строго поверљив деловодник;

-          води пасивну картотеку;

-          врши надзор у вези сређивања и ажурирања архивског депоа;

-          израђује периодичне (месечне и по захтеву начелника) и годишње извештаје о стању на решавању управних и вануправних предмета;

-          чува предмете у роковнику и одговара за тачност података о истима;

-          помаже у раду на административним и канцеларијским пословима писарнице и врши умножавање материјала за потребе услужног центра;

-          ставља печат правоснажности;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења или начелника Општинске управе;

-          за свој рад одговара:шефу Одсека, начелнику Одељења и начелнику Општинске управе.

Радно место 41: Послови бирачког списка

Звање: сарадник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године године, односно VI степен школске спреме (правног или економског смера), најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води део јединственог бирачког списка за општину Алибунар и део посебног бирачког списка за националне мањине за подручје општине Алибунар;

-          врши упис, промене, брисање, измене, допуне или исправке у бирачком списку;

-          врши контролу и сравњење података из добијених извештаја са подацима из бирачког списка и одговоран је за тачност истих;

-          припрема решења за сваку врсту промене која се доносе по службеној дужности или по захтеву грађана на основу података из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа;

-          о донетим решењима води евиденцију сходно прописима о канцеларијском пословању;

-          преузима податке из базе Јединственог бирачког списка (МУП-ПОДАЦИ) и на основу истих врши ажурирање дела Јединственог бирачког списка за општину Алибунар;

-          врши оверу потписа, рукописа и преписа;

-          оверава уговоре о раду између послодавца и радника који раде ван пословног простора;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

6.4.  OДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ

Радно место 42: Начелник Одељења за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме друштвеног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          руководи и координира радом Одељења;

-          одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад Одељења;

-          одговоран је за односе запослених према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;

-          припрема радне верзије општих аката, њихових образложења и прилога;

-          припрема мишљења и даје стручна објашњења о примени закона и других прописа из више сродних, заокружених правних целина;

-          припрема ивештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о стању у одређеној области;

-          даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и председника општине;

-          стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;

-          доноси и потписује акта из делоктуга Одељења;

-          стара се о правилном коришћењу средстава за рад;

-          подноси извештај о раду Одељења;

-          обавља и друге послове у вези рада Одељења по налогу начелника Општинске управе и председника општине.

А) ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ

Радно место 43: Шеф Одсека за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове

Звање: млађи саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правних наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног искуства у државним органима, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          организује, обједињава и усмерава рад у Одсеку;

-          обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга Одсека;

-          распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ;

-          води евиденције и стара се о рационалном утрошку средстава за хигијену и горива;

-          израђује делове нацрта аката;

-          проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за припрему радне верзије општих аката;

-          прикупља податке и пружа стручну подршку у припреми мишљења о правилној примени прописа;

-          стара се о припремању седница Скупштине општине и Општинског већа;

-          стара се о благовременом достављању материјала за седнице;

-          води записник на седницама Скупштине општине, Општинског већа и њихових радних тела и стара се о редакцији записника;

-          стара се о благовременом достављању одлука и других аката Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

-          стара се о чувању материјала и документације везане за рад Скупштине општине и њених радних тела, председника Општине и Општинског већа;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 44: Портир

Звање: намештеник – пета врста радних места

Број извршилаца: 5

Посебни услови:стечено образовање за рад у трајању од две године, односно основно образовање са стеченом или признатом стручном оспособљеношћу I или II степена стручне спреме, најмање шест месеци радног искуства.

Опис послова:

-          врши надзор уласка и изласка из зграде, као и евидентирање истих;

-          врши евидентирање уласка и изласка запослених;

-          води евиденцију о присутности радника у току месеца на послу;

-          врши отварање и затварање улазних врата, одговоран је за безбедност зграде;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 45: Возач

Звање: намештеник – четврта врста радних места

Број извршилаца: 3

Посебни услови:стечено средње образовање техниког смера у трогодишњем или друштвеног, економског или техничког смера у четворогодишњем трајању или стечено специјалистичко образовање, најмање шест месеци радног искуства у струци.

Опис послова:

-          стара се о техничкој исправности службеног аутомобила;

-          стара се о правилном коришћењу службеног аутомобила;

-          обавља послове превоза путничким аутомобилом за потребе општинских органа;

-          води рачуна о року важења саобраћајних дозвола и других исправа;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 46: Спремачица и достављач

Звање: намештеник – пета врста радних места

Број извршилаца: 6

Посебни услови:стечено образовање за рад у трајању од две године, односно основно образовање са стеченом или признатом стручном оспособљеношћу I или II степена стручне спреме, најмање шест месеци радног искуства.

Опис послова:

-          стара се о одржавању чистоће и хигијене у зградама у власништву општине Алибунар;

-          води бригу о инвентару у згради и о зеленим површинама око зграде;

-          обавља све послове који се односе на достављање писмена (позиви, решења и др.);

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 47: Технички секретар у пријемној канцеларији председника општине

Звање: сарадник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно VI степен школске спреме (правник), најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског и немачког језика нивоа Б1, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          врши пријем странака код председника Општине;

-          врши пријем аката упућених председнику Општине, заменику председника општине, члановима Општинског већа и помоћнику председника општине;

-          прима и заказује телефонске разговоре и састанке са председником општине, замеником предсеника општине, члановима Општинског већа и помоћником председника општине;

-          координира и обавља канцеларијске послове;

-          правовремено прослеђује потребне информације председнику, заменику председника, члановима Општинског већа и помоћнику председника општине;

-          обавља послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења, начелника Општинске управе и председника општине.

6.5.  ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Радно место 48: Начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме друштвеног смера, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          руководи и координира радом Одељења;

-          одговоран је за законитост, правилан и благовремен рад Одељења;

-          на предлог запослених подноси: кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ, или захтев за покретање прекршајног поступка;

-          одговоран је за односе радника према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;

-          даје стручна упутства за спровођење општих аката Скупштине општине и председника Општине;

-          стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;

-          стара се о правилном коришћењу средстава за рад;

-          доноси и потписује акта из делокруга Одељења;

-          подноси извештај о раду Одељења;

-          обезбеђује пружање стручне помоћи потребне за рад Комисије за планове СО Алибунар;

-          обавља и друге послове у вези рада Одељења по налогу начелника Општинске управе.

Радно место 49: Послови грађевинске, комуналне и саобраћајне инспекције

Звање: сарадник

Број извршилаца: 3

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области техничких наукана основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно VI степен школске спреме техничког смера, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          врши надзор над применом закона из области грађевине и општинских одлука из ове области;

-          врши контролу над изградњом објеката физичких и правних лица;

-          врши надзор над одржавањем и коришћењем грађевинских објеката и надзор над одржавањем стамбених зграда са грађевинског аспекта;

-          предлаже рушење грађевинских објеката изграђених супротно закону;

-          води управни поступак до доношења решења;

-          предлаже начелнику Одељења подношење: кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ, или захтева за покретање прекршајног поступка;

-          обавља послове предвиђене у поступку обједињене процедуре из својих надлежности и овлашћења;

-          врши послове надзора над спровођењем закона и других прописа из комуналне области;

-          обавља послове надзора одржавања чистоће у насељеним местима, одржавања и заштите зелених површина, одржавања и коришћења комуналних објеката;

-          врши контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних површина, контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног времена;

-          предузима мере прописане законом и општинским одлукама;

-          врши послове надзора над спровођењем прописа у вези превоза у друмском саобраћају и то: ванлинијског превоза путника, ванлинијског и линијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто такси превоза;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 50: Грађевинско-комунални инспектор

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1 

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектурена основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме грађевинарства или архитектуре, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен стручни испит за обављање послова инспектора и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак из области грађевинарства и области комуналних делатности;

-          врши послове надзора над спровођењем закона и других прописа из области грађевинарства и комуналне области;

-          води усмене расправе;

-          врши надзор над изградњом објеката за које одобрење за градњу издаје Општинска управа;

-          открива бесправну градњу;

-          подноси захтев за покретање прекршајног поступка и других поступака у складу са прописима;

-          пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова у области инспекцијског надзора и даје стручна објашњења;

-          предузима превентивне мере, укључујући обавештавање субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа;

-          указује субјекту инспекцијског надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања;

-          опомиње субјекта инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности;

-          обавља послове надзора одржавања чистоће у насељеним местима, одржавању и заштити зелених површина, одржавању и коришћењу комуналних објеката;

-          врши контролу извођења радова на јавним површинама, контролу заузећа јавних површина, контролу над одржавањем стамбених зграда и контролу поштовања радног времена;

-          предузима мере прописане законом и општинским одлукама;

-          доноси решења, закључке и друге акте;

-          врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем њихових права;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 51: Просветни инспектор

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: 1) лице са завршеним основним академским студијама у области правних наука, са претходно завршеним основним основним академским студијама у овој области, или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најамње четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.г. са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе и који има најмање пет година радног искуства у државним органима, органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања, као и државним стручним испитом, или 2) лице са стеченим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.г., положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача или стручног сарадника, са најмање три године радног стажа у области образовања и васпитања, као и стручним испитом за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).     

Опис послова:

-          води управни поступак, контролише поступање школе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;

-          врши увид у наменско коришћење средстава којима располаже школа;

-          врши преглед школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности;

-          предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика, родитеља, наставника, односно сарадника и директора;

-          контролише испуњеност услова за превремени упис деце и поништава упис ученика у школу ако је обављен супротно закону;

-          забрањује спровођење радњи у школи које су супротне закону;

-          контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита;

-          решењем наређује отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;

-          решењем наређује извршавање прописане мере која није извршена;

-          подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка;

-          обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

-          обавља и друге послове у складу са законом по налогу шефа начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 52: Инспектор заштите животне средине

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области техничких или природних наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме техничких или природних наука, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен стручни испит за обављање послова инспектора и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак;

-          врши инспекцијски надзор над применом мера заштите ваздуха, надзор над применом мера заштите од буке у стамбеним, комуналним и другим објектима и зонама за становање, одмор и рекреацију;

-          предлаже и предузима одговарајуће мере;

-          подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка;

-          обезбеђује систематско мерење буке;

-          предузима мере у циљу заштите од отпадних и опасних материја;

-          контролише пројектну документацију у делу мера заштите животне средине за објекте мале привреде и доноси решење о испуњености услова,

-          учествује у изради планова мера заштите животне средине;

-          припрема годишње извештаје;

-          прати граничне вредности емисије за поједине штетне и опасне материје у случајевима утврђеним законом;

-          учествује у прегледу пословног простора који својом делатношћу могу да угрозе животну средину;

-          учествује у изради извештаја и стручних анализа;

-          врши надзор над скупљањем, превозом, прерадом и одлагањем комуналног отпада;

-          врши надзор о држању животиња на фармама;

-          врши надзор над објектима који су стављени под заштиту на територији општине;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 53: Порески инспектор

Звање: саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме економских наука, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен стручни испит за обављање послова инспектора и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља послове, у складу са законом, контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода;

-          припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле;

-          подноси захтев за покретање пореско-прекршајног и кривичног поступка за извршене прекршаје и кривична дела;

-          контролише подношење пореских пријава и утврђивање локалних јавних прихода;

-          учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода;

-          пружа основну правну помоћ и објашњење пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 54: Послови грађевинарства, урбанизма и саобраћаја и послови предвиђени у поступку обједињене процедуре

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области техничких наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме техничких наука, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак из области грађевинарства;

-          предузима потребне радње у складу са одредбама ЗУП-а, закона и других прописа из области грађевинарства;

-          предузима све поступке и активности у поступку спровођења обједињене процедуре и решава по захтевима странака у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву почетка извођења радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури;

-          врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта;

-          води регистар обједињених процедура;

-          решава по захтевима за легализацију објеката;

-          учествује у припремању одлука из области грађевинарства које доноси Скупштина општине;

-          врши припремне и потребне радње за доношење и спровођење планске документације;

-          води регистар и архивирање планова;

-          обавља рад са Министарством надлежним за послове грађевинарства, као и са надлежним органом АП Војводине;

-          учествује у припремању предлога општих аката из области урбанизма и саобраћаја које доноси Општинско веће општине Алибунар и Скупштина општине Алибунар;

-          врши техничко регулисање саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима;

-          врши преглед и оверу техничке документације за одржавање општинских путева и улица у насељу пре почетка извођења радова и издаје акте о пријему радова;

-          води административне послове и пружа стручну помоћ Општинском савету за безбедност саобраћаја на путевима;

-          обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 55: Послови просторног и урбанистичког планирања и послови предвиђени у поступку обједињене продецуре

Звање: млађи саветник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарствана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног искуства у државним органима, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак и предузима потребне радње из области урбанизма;

-          спроводи поступак издавања информације о локацији;

-          предузима све поступке и активности у поступку спровођења обједињене процедуре дефинисане Законом о планирању и изградњи у вези издавања локацијских услова за изградњу објеката,

-          прикупља податке на терену за легализацију и редовну изградњу објеката;

-          учествује у изради и припремању одлука и других аката из области урбанизма и просторног планирања које доноси Општинско веће и Скупштина општине;

-          приупља податке неопходне за израду радне верзије, нацрта и предлога општинских прописа и општих аката у области урбанизма и просторног планирања;

-          проучава законе, друге пропсие и упоретно-правна решења од значаја за припрему радне верзије, нацрта и предлога општинских прописа и општих аката у области урбанизма и просторног планирања;

-          израђује делове нацрта првостепених решења у управним стварима;

-          припрема одговоре на представке физичких, односно правних лица;

-          прикупља податке и пружа стручну подршку у праћењу и утврђивању стања у области урганизма и просторног планирања;

-          ажурира базу података за потребе припрема анализа и извештаја у области урбанизма и просторног планирања;

-          израђује делове нацрта аката у области урбанизма и просторног планирања;

-          обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима, по налогу начелника Одељења.

Радно место 56: Стамбено-комунални послови и послови предвиђени у поступку обједињене процедуре

Звање: виши референт

Број извршилаца: 1

Посебни услови: IV степен школске спреме - грађевинске струке; најмање пет година радног истуства у струци; положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          врши припремне и потребне радње за доношење програма и одлука из комуналних области, као  и из урбанизма и становања;

-          води евиденцију улица са ситуацијом на терену;

-          даје потребна обавештења и врши увид у евиденцију о издатим дозволама;

-          врши претходне радње за доношење решења о заузећу јавне површине за привремено одлагање грађевинског материјала;

-          предузима све поступке и активности у поступку спровођења обједињене процедуре дефинисане законом и решава по захтевима странака у вези са издавањем информације о локацији и локацијских услова;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Радно место 57: Имовинско-правни послови

Звање: самостални саветник

Број извршилаца: 2

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правних наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, односно VII степен школске спреме (дипломирани правник), најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          обавља и решава у управним стварима поводом непокретности и других имовинских односа;

-          израђује нацрте, предлоге општина аката и друге прописе које доноси Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и предлоге и друге прописе поводом непокретности;

-          решава у управним стварима по захтевима странака или по службеној дужности;

-          води евиденцију о промету непокретности на територији општине;

-          води евиденцију о непокретностима у државној, друштвеној, односно јавној својини;

-          обавља и друге послове по налогу: шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Општинске управе.

Радно место 58: Грађевинско-комунални послови и послови заштите животне средине

Звање: сарадник

Број извршилаца: 1

Посебни услови: стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектурена основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно VI степен школске спреме грађевинарства или архитектуре, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима државне управеи познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова:

-          води управни поступак до доношења решења и предузима потребне радње из ових области;

-          води управни поступак до доношења решења у поступку легализације;

-          обавља прикупљање података на терену (води записник);

-          води управни поступак до доношења решења у области заштите животне средине;

-          стара се о еколошкој едукацији;

-          сарађује са организацијама – субјектима на заштити животне средине;

-          стара се и обавља послове у вези пошумљавања, озелењавања и одржавања зелених површина;

-          стара се и обавља послове у вези заштите вода, земљишта и ваздуха од штетних материја;

-          води катастар загађивача;

-          предлаже заштиту и води евиденцију природних и радом створених вредности животне средине;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

ГЛАВА III

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

            Распоређивање служеника и намештеника извршиће се најкасније до 01.децембра 2016.године.

 

Члан 22.

Даном ступања на снагу Правилника престају да важиПравилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар, број 010-13/2016-06 од 27. јуна 2016. године.

Члан 23.

Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се од 01. децембра 2016.године.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 010-16/2016-03-02

Датум: 30. новембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81