gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на Четвртој седници одржаној дана 31. августа 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

  1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дорина Олар на функцију члана Комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар
  2. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 31. августа 2016. године, а трајаће најдуже до истека мандата Комисије.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-95/16-03-02

Алибунар, 31. август 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81