gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016  и 18/2016), Скупштина општине Алибунар на 4. седници од 31. августа 2016. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Бошко Тијанић функције члана Савета за урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар.
  2. Именује се Јасна Пурић на функцију члана Савета за урбанизам, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана полиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до истека мандата Савета.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-93/16-03-02

Алибунар, 31. август 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81