gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 4. седници од 31. августа  2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Именују се:

 1. Милена Ковачевић на функцију уредника Билтена општине Алибунар,
 2. Горан Шаула на функцију помоћника уредника Билтена општине Алибунар,
 3. Иван Листмајер на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
 4. Наташа Недељков на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
 5. Драган Бањаш на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
 6. Александар Станин на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
 7. Петар Штрбац на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
 8. Владимир Белча на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
 9. Виолета Вуковић на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,
 10. Милован Марковић на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар,

на период од четири године.

 II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

   Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење број 020-61/2016-06 од 15. јуна 2016. године.

Број: 020-90/16-03-02

Алибунар, 31. август  2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81