gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Алибунар Мохан Петру

На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 1, 6. и 7. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 40. став 1. тачка 33. и члана 17. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Верификационог одбора, на Четвртој седници Скупштине општине Алибунар од 31. августа 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

МОХАН ПЕТРУ

I

Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар МОХАН ПЕТРУ, рођеном 1966. године, раднику из Локава, изабраном са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'', изабраној на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 24. априла 2016. године.

II

Мандат одборнику из тачке I овог Решења почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 31. августа 2016. године.

III

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да, када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне листе коме није био додељен мандат одборника. Ставом 6. истог члана прописано је да се од кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.

Чланом 56. став 5. прописано је да о потврђивању мандата одборника, на основу верификационог одбора, скуштиан одлучује јавним гласањем. У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима је мандат додељен у складу са чланом 43. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани. Ставом 6. истог члана прописано је да, када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима је мандат додељен у складу са чланом 48. Закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су изабрани.

На седници Скупштине општине Алибунар од 31. августа 2016. године, прочитан је извештај Верификационог одбора који је Скупштини општине предложио да се донесе решење о потврђивању мандата за одборника Мохан Петра, сходно члану 48. Закона о локалним изборима.

Скупштина општине Алибунар је на основу извештаја Верификационог одбора, јавним гласањем одлучила да потврди одборнички мандат Мохан Петру.

Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима прописано је да против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може да се изјави жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. став 1. тачка 33. Статута општине Алибунар прописана је надлежност Скупштине општине Алибунар за доношење аата, а чланом 117. Статута прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Поука о правном средству:

Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења Скупштине општине Алибунар.

Број: 013-33/2016-03-02

Алибунар, 31. август 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81