gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о иступању Општине Алибунар из Регионалног центра за друшттвено-економски развој ''Банат'' Д.О.О. Зрењанин

На основу члана 187. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар, на Четвртој седници од 31. августа 2016.  доноси

О   Д   Л   У   К   У

О ИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БАНАТ – Д.О.О. ЗРЕЊАНИН

Члан 1.

            Општина Алибунар, као члан, односно оснивач Регионалног центра за друштвено – економски развој - Банат д.о.о. Зрењанин иступа из Регионалног центра за друштвено – економски развој - Банат д.о.о. Зрењанин, у складу са чланом 187. Закона о привредним друштвима, односно општина Алибунар не захтева накнаду за свој удео.

Члан 2.

            Ова Одлука доставља се Скупштини Регионалног центра за друштвено – економски развој - Банат д.о.о. Зрењанин.

Члан 3.

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“

Број: 020-89/16-03-02

Алибунар, 31. август 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81