gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016) и члана 12. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016), а на предлог председника општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 7. седници одржаној дана 23. августа 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то:

  1. за комуналну област, урбанизам и заштиту животне средине – Данијела Лончар,
  2. за област пољопривреде – Златимир Грубанов,
  3. за област социјалне заштите и здравства – Зорана Братић,
  4. за област образовања  – Адријана Сфера,
  5. за област спорта, омладине и културе – Тамара Радојичић,
  6. за област буџета, финансија и привреде – Ђурица Глигоријев,
  7. за област руралног развоја и месних заједница – Војислав Диклић,
  8. за област невладиних организација – Данило Ћирић,
  9. за област националних мањина и верских заједница – Георге Рошу.

Члан 2.

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016).

Члан 3.

         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-86/2016-03-02

Датум: 23. август 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81