gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 6. седници одржаној дана 10. августа 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

  1. за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца Пројекта: ''ЕТНО АРТ БРАКОС'' из Алибунара, ул. Вука Караџића бр. 26, укупан износ од 80.000 динара;
  2. за пројекат: ''Учешће на Позоричним данима Румуна у АПВ РС 2016'', подносиоца Пројекта: Позориште ''Кону алеку'' из Алибунара, Трг слободе бр. 20, укупан износ од 50.000 динара;
  3. за пројекат: ''Набавка нових делова костима као допуна фундуса народних ношњи друштва'', подносиоца Пројекта: Културно-уметничко друштво ''Бунари'' из Владимировца, ул. Цара Лазара бр. 45 , укупан износ од 60.000 динара;
  4. за пројекат: ''Један корак до бизниса – економско оснаживање жена и унапређење услова живота у општини Алибунар'', подносиоца Пројекта: Женска мултиетничка група – Селеуш из Селеуша, ул. Бранка Радичевића бр. 12, укупан износ од 50.000 динара;
  5. за пројекат: ''План годишњих активности'', подносиоца пројекта: Друштво одгајивача голубова, кунића, птица и украсне живине ''Добрица'' из Добрице, ул. Жарка Зрењанина бр. 39, укупан износ од 80.000 динара;
  6. за пројекат: ''Очување традиционалних вредности у Иланџи'' подносиоца пројекта: Удружење жена ''Иланџанке'' из Иланџе, ул. Милоша Црњанског бр. 103, укупан износ од 80.000 динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015 и 17/2016).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисници средстава закључиће одговарајуће уговоре.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-612016-03-02

Датум: 10. август 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81