gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2016/15
 • Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014 и 58/2015), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр.  и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2016.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 3. седници одржаној дана 06. јуна 2016. године доноси следећу

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2016.г. (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним позивом за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни позив, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 1.500.000,00 динара за суфинансирање следећих пројеката:

 1. За реализацију пројекта ''Учешће грађана у јаввном информисању – интерес грађанског друштва'' подносиоца пројекта ДОО ''ЕВРШАЦ ГРОУП'' из Вршца, укупне вредности пројекта од 1.120.000,00 динара, утврђује се износ од 570.000,00 динара;
 2. За реализацију пројекта ''Магазин Увећање – Алибунар на длану'' подносиоца пројекта Радио-телевизија Панчево из Панчева, укупне вредности пројекта од 1.233.396,00 динара, утврђује се износ од 500.000,00 динара;
 3. За реализацију пројекта ''Информативна радио емисија Актуелности'' подносиоца пројекта ДОО ''DANELLI'' – Радио ФАР Алибунар, укупне вредности пројекта од 543.600,00 динара, утврђује се износ од 100.000,00 динара;
 4. За реализацију пројекта ''Алибунар у Дневнику'' подносиоца пројекта ''Дневник Војводина прес'' ДОО Нови Сад, укупне вредности пројекта од 595.00,00 динара, утврђује се износ од 100.000,00 динара;
 5. За реализацију пројекта ''Пројекат за остваривање јавног интереса у облсти јавног информисања у 2016.г.'' подносиоца пројекта НИУ ''Либертатеа'' из Панчева, укупне вредности пројекта од 1.200.000,00 динара, утврђује се износ од 60.000,00 динара;
 6. За реализацију пројекта ''Информисање у функцији јачања заједништва и афирмације мултикултуралности – оно што остаје'' подносиоца пројекта ''Старт прес'' ДОО из Панчева, укупне вредности пројекта од 1.840.000,00 динара, утврђује се износ од 60.000,00 динара;
 7. За реализацију пројекта ''Остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аибунар на порталу Алибунар Мој крај'' подносиоца пројекта Самосталне радње за рекламу, пропаганду и пословне услуге ''XXIPRODUCTION'' из Вршца, укупне вредности пројекта од 720.000,00 динара, утврђује се износ од 60.000,00 динара;
 8. За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта За реализацију пројекта ''Сва лица Алибунара'' подносиоца пројекта Друштво за радио и телевизијске активности KOPERNIKUS CABLE NETWORK ДОО из Ниша, укупне вредности пројекта од 1.245.354,00 динара, утврђује се износ од 50.000,00 динара.

II

Општинско веће прихвата закључак Комисије о одбацивању пријаве пројекта под називом ''Алибунарска дешавања'' подносиоца пројекта ТВ БАНАТ ДОО из Вршца, који Комисија није позитивно оценила према критеријумима из Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања из разлога што ова медијска кућа у претходном периоду и по претходном уговору није достављала месечне извештаје о догађајима са територије општине, а такође није извршила правдање додељених средстава из буџета Општине Алибунар.

III

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

IV

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

V

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

VI

Ово Решење је коначно.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-40/16-06

Датум: 06. јун 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81