gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Адријана Сфера)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Конститутивној седници, одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Адријани Сфера, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраној на изборној листи ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 Број: 013-26/2016-06

Алибунар, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81