gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Official Gazette
  • СЛ 2015/28
  • Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину

Службени лист општине Алибунар

Извештај о спроведеном поступку разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинско веће
Комисија за доделу средстава из буџета Општине Алибунар
за програме и пројекте удружења грађана
односно невладиних организација
Број: 06-103/15-06
Датум: 07. август 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
 
И З В Е Ш Т А Ј
 О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Комисија је одржала радну седницу на коме је спровела поступак разматрања приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015.г. (у даљем тексту: Јавни конкурс) дана 07. августа 2015.г.
Седници су присуствовали сви чланови Комисије: Предраг Белић (председник), Милан Ћурувија (члан) и Илија Пенца (члан).
Комисија је констатовала да је Јавни конкурс расписало Општинско веће општине Алибунар на својој 66. седници одржаној дана 20.01.2015.г., а објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'', бр. 2/2015.
У свом раду Комисија поступа у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014) – у даљем тексту: Правилник.
Комисија је утврдила да је по основу Јавног конкурса, а након одржане радне седнице Комисије која је одржана дана 20.07.2015.г. приспела још једна пријава удружења грађана и невладиних организација. С обзиром на то да је Општинско веће на 78. седници одржаној дана 30.07.2015.г. донела Одлуку о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, којом је у складу са Јавним конкурсом и Одлуком о буџету општине Алибунар за 2015.г. извршена расподела средстава, Комисија је констатовала да наведеном Одлуком о расподели средстава нису распоређена сва планирана средства, те постоји основ за разматрање приспеле пријаве, одн. расподелу преосталих планираних средстава.
Комисија је размотрила најпре садржину пријаве, о чему је вођен посебан записник, а по утврђивању формалне исправности пријава приступила је оцени испуњености критеријума утврђених чланом 8. Правилника.
Одредбом члана 8. Правилника утврђено је следеће:
           ''Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формилара, који садржи бодовање по систему (критеријуми за оцењивање):
1)     усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса: 1-3 бода,
2)     остварени резултати организације претходних година и материјална и кадровска опремљеност: 1-3 бода,
3)     одрживост пројекта/програма: 1-3 бода,
4)     сарадња са локалном самоуправом: 1-2 бода.
           За алинеје 1) до 3) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:
           1 – не задовољава,
           2 – делимично задовољава,
           3 – задовољава.
           За алинеју 4) из става 1. овог члана оцењивање ће се вршити по следећим критеријумима:
           1 – не постоји сарадња,
           2 – постоји сарадња.
            Позитивним гласањем за финансирање предлога програма или пројекта сматра се попуњени формулар са 8 бодова, као минималним бројем бодова који је организација добила''.
Текстом Јавног конкурса утврђено је да Конкурсна пријава треба да садржи:
-       Образац пријаве,
-       Биографију координатора програма,
-       Фотокопију решења о упису организације у Регистар,
-       Фотокопију оснивачког акта (статута).
 
Након спроведеног поступка оцењивања пројеката применом критеријума утврђених чланом 8. Правилника, Комисија је утврдила следеће:
1.     пројекат ''Подршка такмичења удружења у Републици Србији'', који је поднело Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС-397 ''АРАП'' из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр. 74, према тексту пројекта има укупну вредност 180.000,00 динара, а планирано учешће Општине износи 180.000,00 динара. Пројекат је оцењен са 8 бодова, уз констатацију да је тражено да се из средстава буџета општине Алибунар пројекат финансира са 100%, што није могуће, већ је потребно утврдити сразмерно учешће општине према условима Јавног конкурса, па је утврђен предлог на 120.000,00 динара.
 
У складу са наведеним, Комисија је утврдила предлог Одлуке о расподели средстава из буџета општине Аибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, који заједно са овим Извештајем доставља Општинском већу општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81