gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''

Приликом израде текста Решења о именовању Уређивачког колегијума Службеног листа општине Алибунар, којег је донела Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној 01. јула 2015. године, начињена је грешка у куцању која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје
 
И С П Р А В К А   Р Е Ш Е Њ А
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
 
I
         Именују се на функције чланова Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'':
  1. Предраг Ковачев – уредник,
  2. Сања Стојмиров,
  3. Ана Растовић,
  4. Снежана Јовановић,
  5. Милан Матовић
  6. Љиљана Керчобан,
  7. Зоран Масал,
  8. Саша Милосављевић
  9. Предраг Милосављевић.
 
II
         Исправка ступа на снагу даном ступања на снагу Решења о именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'' и спровешће се у изворнику и свим отправцима Решења о именовању Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''број 020-133/2015-06 од 01. јула 2015. године.
 
III
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-133-1/2015-06
Датум: 20. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81