gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 77. седници одржаној дана 09. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Разрешања се Марин Рошу, разрешени члан Општинског већа општине Алибунар, функције заменика председника Општинског савета за збедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет).
2.     Именује се Радован Дидановић, члан Општинског већа општине Алибунар, на функцију заменика председника Савета из тачке 1. овог Решења.
3.     Мандат разрешеног заменика председника Савета престаје даном разрешења, а мандат новоизабраног заменика председника Савета почиње наредног дана од дана именовања и траје до истека мандата Савета.
4.     Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-144/15-06
Датум. 09. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81