gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за 2015. годину

 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ”

  ЗА  2015. ГОДИНУ

 

пословно име: ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ“

седиште: АЛИБУНАР, НЕМАЊИНА 14

претежна делатност: 36.00

матични број: 08137838

ПИБ: 101086600

надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министраство пољопривреде и заштите животне средине /Скупштина општине

 

 [Алибунар, јун 2015. године]

 

 

1.  МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

 

Мисија и визија

 

            Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге у области водоснадбевања, одвођења отпадних вода, јавне чистоће, зеленила  и хигијене, пољочуварске службе као и погребних услуга на подручју територије Општине Алибунар, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима ЈКП „Универзал“.

 

Циљеви

 

            Узимајући  у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и могућности  укључујући и визију, циљеви предузећа су:

·         Рационално коришћење и заштита водних ресурса

ЈКП „Универзал“ има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења ( зоне санитарне заштите);

·         Доступност пијаће воде свим грађанима

Изграђеном водном мрежом и повезивањем постојеће у систем и  контролу ЈКП „Универзал“, на целој територији општине Алибунар, те одржавањем исте, сва места у општини Алибунар би имала организовани облик водоснадбевања, а самим тим била би омогућена испорука здраве пијаће воде контолисане од стране Завода за јавно здравље Панчево;

·         Смањење губитака у водоводној мрежи

Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитка воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефикасности предузећа;

·         Осигурање квалитета пијаће воде

Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцојама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност;

·         Квалитетно одвођење отпадних вода

Константним прикључивањем нових корисника и проширењем постојеће канализационе мреже, решио би се проблем изливања отпадних вода у Општини Алибунар. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине;

·         Повећања задовољства корисника добром услугом

Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснадбевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ – задовољство корисника. Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно снадбевање 24-сата дневно, као и одговарајућ квалитет пијаће воде;

·         Унапређење информисања и едукација корисника

Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем друштвених мрежа и осталих средстава за оглашавање. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака, сређивању водоводних шахти; све то путем флајера, радија, писаних медија, друштвених мрежа.

·         Побољшавање наплате услуга

Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике;

·         Одржавање зелених површина

Циљ нам је успостављање  редовног и организованог одржавања јавних површина  кошењем, чишћењем и другим видовима  одржавања. Одржавање зелених површина обухвата: проређивање и орезивање шибља, орезивање живе ограде, формирање и орезивање крошњи дрворедних садница, уклањање поломљених грана и оборених стабала по решењима надлежне инспекције,одржавање фонтана, управљање пијацама, комунално опремање, органузација и одржавање делатности на отвореними затвореним просторима као и обављање услуга према трећим лицима;

·         Чишћење јавних површина и одношење смећа

У наредном периоду желимо обезбедити редовно и периодично сакупљање и третман комуналног отпада и у местима у којима до сада није било организоване службе јавне чистоће (Нови Козјак, Јаношик)  као и унапређење услуга уосталим местима општине Алибунар. Набавка камиона аутосмећара, као и канти за одалагање смећа, знатно ће олакшати и убрзати остваривање овог циља.

Желимо унапредити управљање и одржавање постојећих депонија као и смањивање њиховог укупног броја одређивањем централне депоније. Припрема се ограђивање и  садња садница око депоније у Алибунару као и одређивање прилазних путева. Један део дивљих депонија треба уконити односно прекрити земљом.

·         Димњичарске услуге

Циљ нам је до краја године обучити, опремити и оспособити једног радника за обављање послова димњичарске службе да би поред постојећег радника који има потребно звање и лиценцу, били способни за обављање ове делатности

·         Служба „Зоохигијена“

Циљ ЈКП „Универзал“ по питању ове службе у 2015. години, је формирање њених основа, организације и структуре. Са активнијим  радом служба ће почети након материјално-техничког опремања, изградњом прихватилишта са а до тада ће покушати да пружи основне услуге, обуку и саветодавну политику мештанима;

·         Услуге пољочуварске службе

У оквиру ЈКП „Универзал“формирана је пољочуварска служба чији ће задаци у наредном периоду бити: послови непосредне заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала, спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, за сваку пољску штету утврђиваће се  ближа обележја радње, прикупљање податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињавање записника, обавештавање власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена, запримање захтева оштећеног лица за процену пољске штете ,вршење администритивно техничких послова за потребе Комисије за процену пољске штете ,спречавање свих  радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима, штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима, спречавање наношење штете механизацији на пољопривредним имањима, проналажење учиниоце пољске штете, одвођење стоке откривене у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување. Поред наведеног пољочуварска служба у сарадњи са Комисијом за лицитацију државне земље, учествује у раду на   спречавању узурпације државног неизлицитираног земљишта.

·         Организација и одржавање гробља

Редовна делатност сектора задуженог за гробља спроводи се у извршавању радова на припреми за сахрањивање, есхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, продаји гробница и продаји погребне опреме. Циљ нам је  да се од гробља која су тренутно запуштена или ван контроле комуналног предузећа, начинити пристојно, организовано и сређено место, на ком ће се на достојанствен начин одржавати сахране и помени. Како би то обезбедили, радници Предузећа радиће на  одржавању  зелених површина на гробљу, уређењу стаза, чишћењу гробља од ђубрета и организованом изношењу отпада са гробља.

·         Продаја погребне опреме

Набавка погребне опреме ће се обављати у складу са потребама, динамику је немогуће предвидети, а тежиште ће бити на смањењу залиха и правовременој набавци робе. Сектор за погребну опрему при ЈКП „Универзал“, биће задужен за израду ценовника, набавку опреме, услугу и вођење књига у погледу  набавке и продаје саме опреме. У договору са руководством предузећа излазиће у сусрет свим корисницима својих услуга. Тесно ће сарађивати са центром за социјални рад у општини Алибунар;

·         Грађевински сектор

У оквиру делатности ЈКП „Универзал“ формира се сектор грађевине чији ће задаци бити грађевинске услуге за потребе самог предузећа и то израда стаза, постављања парковских клупа и  металне галантерије, израда шахтова, гробних оквира, и осталих грађевинских радова. Набавком грађевинске механизације желимо проширити делатност и на самостално одржавање депонија, формирање зимске службе, одржавања пољских путева и вршење услуга трећим лицима.

У оквиру ове службе радиће сектор логистике који ће се бавити одржавањем и поправком свих техничких средстава, машина опреме , алата и инсталација у ЈКП „Универзал“.

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП „Универзал“ запослено је 64 радника различитог профила истручне спреме у оквиру шест радних јединица и три сектора:

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

·         црпљење,транспорт и прерада сирове воде

·         дистибуција воде

·         праћење потрошње

·         одржавање и ремонт мреже

·         контрола и замена водомера

·         привремена искључења

·         одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних вода

 

 

 

 

 

ЧИСТОЋА

·         редовно и периодично сакупљање

·         комуналног отпада са јавних површина, из  домаћинстава и пословних објеката,

·         одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, 

·         селекција секундарних сировина 

·         радна јединици Чистоћа обавља и послове димњичарске службе

ЗЕЛЕНИЛО

·         одржавању зелених површина, кошење

·         орезивање шибља и украсних живица,

·         одржавање фонтана,  

·         садња и одржавање украсног биља и дрвећа  

·         управљање  пијацама,              

·         комунално опремање,  

·         одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољоприврено – прехрамбених и других производа,

·         наплата пијачнине и уплата  пазара надлежној благајни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЉОЧУВАРИ

 

·         непосредна заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала,

·         спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту,

·         спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту,

·         утврђивање  ближих  обележја радње,

·         прикупљање податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику,

·         прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињавање записника, обавештавање власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена,

·         запримање захтева оштећеног лица за процену пољске штете ,

·         вршење администритивно техничких послова за потребе Комисије за процену пољске штете ,

·         спречавање свих  радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима,

·         штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима,

·         спречавање наношење штете механизацији на пољопривредним имањима,

·         проналажење учиниоце пољске штете,

·         одвођење стоке откривене у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување.

·         учествује у раду на   спречавању узурпације државног неизлицитираног земљишта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ЗООХИГИЈЕНА

·         хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње,

·         лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње,

·         контрола и смањење популације напуштених паса и мачака,

·         нешкодљиво уклањање лешева са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или  уништавање отпада животињског порекла,

·         спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене,

·         спречавање и сузбијање зооноза,

 

 

ГРАЂЕВИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Служба логистике

·         послови на одржавању каналске мреже,

·         израде оквира на гробљима  ,

·         израда водомерних склоништа,

·         израда бетонских стаза,

·         постављање парковских клупа,

·         чишћшење снега током зимских месеци

·         други грађевински радови из делокруга рада Предузећа.

·         старање о техничкој исправности возила, радних машина, уређаја,

·         поправка контејнера и алата ,

·         израда поклопаца за шахтове и друге металне галантерије,

·         поправке уређаја за хлорисање,

·         вентила, хидраната и других делова водовода ,

·         поравка електричних инсталација  у Предузећу

 

 

 

 

 

                   ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

·         управља гробљима, одржава гробље и објекте који се налазе у склопу гробља( капеле, мртвачнице),

·         сахрањивање,

·         превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу,

·         врши продају погребне опреме, обрачун и наплату погребних услуга, продају цвећа, и остале погребне опреме ( умрлица, свећа, плочица, одеће, венаца),

·         превоз по налогу тужилаштва до одељења патологије,

·         води евиденцију о закупу гробних места, наплаћује таксе за радове на гробљу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ

·         обављање финансијских, рачуноводствених и комерцијалних послова у предузећу;

·         спровођење одредаба материјално финансијских прописа;

·         израда планова, инвестиционих програма, извештаја и обрачуна за потребе Предузећа и оснивача;

·         израда периодичних обрачуна и финансијских извештаја;

·         књижење, уношење и обрада података кроз аутоматску обраду података;

·         обрачун, фактурисање и наплата испоручене воде и отпадне воде потрошачима;

·         руковање рачунарским системом; обрачун и исплата зарада запослених;

·         послови осигурања имовине и лица

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВНИ КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

·         правне послове на изради општих аката Предузећа;

·         правне послове у вези статусних промена и промене делатности Предузећа

·         упис свих насталих промена у одговарајући регистар привредних друштава;

·         сарадња са органима оснивача;

·         имовинско правне послове везане за делатност Предузећа;

·         послове правне заштите;

·         израда свих врста уговора, решења и одлука;

·         обављање послова у вези са радним односима,

·         чување и архивирање кадровске документације;

·         обављање послова опште администрације у Предузећу; послове противпожарне заштите и послове безбедности и здравља на раду;

·         послови у вези са физичким обезбеђењем објеката и постројења; чување;

·         послове из области јавних набавки,

Директор предузећа је Власто Марић.

Председник Надзорног одбора је Зоран Пребирачевић, члан Ђукић Радомир и члан Иван Листмајер.

 

3.  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1      Процењени физички обим активности у 2014. години

 

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

 

Дистрибуција питке воде

Р.бр.

Назив производа - услуге

Јединица мере

Процена

1

2

3

4

 

Домаћинства

м3

1.300.000

 

Привреда

м3

100.000

 

 

 

 

 

Одвођење отпадних вода

Р.бр.

Назив производа - услуге

Јединица мере

Процена

1

2

3

4

 

Домаћинства

м3

800.000

 

Привреда

м3

87.000

 

Количина однешеног смећа: 4.950 тона

Површине за кошење: око 135.000 m².

 

 

3.2   Процена финансијских показатеља за 2014.годину и текстуално образложење позиција

 

Структура прихода

 

Ред.бр.

Позиција

Укупно

 

Приходи:

 

1.

Дистрибуција воде

56.675.591

2.

Отпадне воде

3.936.705

3.

Изношење смећа

14.430.064

4.

Димњичарске услуге

850.000

5.

Пијаца

900.000

6.

Тезге

265.000

7.

Одржавање гробља

1.376.387

8.

Продаја погребне опреме и превоз

4.623.382

9.

Издавање пословног простора у закуп

360.000

10.

Приходи од премија и осигурање

600.000

11.

Приходи од грађевинских и др. радова

1.400.000

12.

Услуге сахране (закуп)

540.000

13.

Пражњење с.јама

115.000

14.

Замена водомера

300.000

15.

Ванредни приходи

4.721.374

16.

Одржавање зелених површина

1.878.935

17.

Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор

235.000

18.

Субвенција оснивача за ел.енергију

12.215.000

19.

Субвенција оснивача за анализу воде

3.020.000

20.

Субвенције оснивача

200.000

21.

Субвенција за рачуне за Н.Козјак

70.000

22.

Субвенција за депонију

400.000

23.

Субвенција за учешће суфинансирање пројектне документације

8.153.000

24.

Субвенција за зоохигијену

1.210.000

25.

Субвенција општине за набавку основног средства

1.000.000

 

Укупно:

119.475.43

 

Структура расхода

 

Ред.бр.

Позиција

Укупно

 

Расходи:

 

1.

Утрошак ел.енергије

12.215.000

2.

Анализа воде

2.980.000

3.

Трошкови грејања

570.000

4.

Бруто зараде

46.892.873

5.

Одржавање бунара

720.000

6.

ПТТ трошкови

1.422.000

7.

Сервисирање водомера

650.000

8.

Трошкови хлора

400.000

9.

Ситни инвентар

150.000

10.

Одржавање косачица

300.000

11.

Канцеларијски материјал

760.000

12.

Гориво за путничка возила

320.000

13.

Гориво радна возила

1.080.000

14.

Гориво закошење

260.000

15.

Гориво

4.800.000

16.

Путни трошкови

1.140.000

17.

Сервис ПП апарата

25.000

18.

Службени пут и трошкови стручног усавршавања

360.017

19.

Трошкови репрезентације

590.000

20.

Одржавање и поправка механизације

3.476.130

21.

Одржавање наменског рачуна

55.000

22.

Трошкови осигурања

2.040.000

23.

Водни допринос

3.523.418

24.

Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО

1.880.000

25.

Ограђивање гробља

300.000

26.

Израда санитарног чвора и ограде на пијаци

1.000.000

27.

Санација водоторња

800.000

28.

Отпремнине и јубиларне награде

1.090.000

29.

Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца)

3.133.634

30.

Уговори о делу, повремени, привремени послови

3.990.000

31.

Надзорни одбор

350.000

32.

Трошкови чишћења депоније

1.680.000

33.

Одржавање гробља

650.000

34.

Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате

1.100.000

35.

Трошкови платног промета

300.000

36.

Обавезе према банци (кредит)

250.000

37.

Амортизација

1.550.000

38.

Адвокатски трошкови, извршитељи

1.330.000

39.

Израда пројектне документације

800.000

40.

Камате (електрична енергија)

240.000

41.

Ванредни расходи

2.500.000

42.

Трошкови зоохигијене

1.210.000

43.

Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу

3.000.000

44.

Санација и завршни радови на управној згради и капели Б.Кар.

750.000

45.

Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар

2.433.000

46.

Ревитализација бунара Б-4

3.840.000

47.

Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода

1.080.000

48.

Наббавна вредност продате робе

1.500.000

49.

Разношење рачуна Н.Козјак

93.000

50.

Набавка основног средства

93.000

51.

ХТЗ опрема

3.800.000

 

Укупно:

119.475.438

 

 

4.   ПЛАНИРАНИ  ФИЗИЧКИ  ОБИМ АКТИВНОСТИ  ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Решењем о припајању – одлуком СО Алибунар и уговором о статусној промени припајање дошло је у току маја месеца 2015. године до припајања ЈКП „Услуга“, ЈКП „Бунар“  и ЈКП „Север“ – Јавном комуналном предузћу „Универзал“ из Алибунара.

Бивши ЈКП „Бунар“ вршио је водоснадбевање као основну делатност и све регистроване делатности на територији насељеног места Владимировац, бивша ЈКП „Услуга“  вршила је услуге водонадбевања као основну делатност и све регистроване делатности на територији насењеног места Банатски Карловац, Николинци и у туристичком  насељу Девојачки Бунар а бивши ЈКП „Север“ из Иланџе, вршио је водоснадбевање као основну делатност и све регистроване делатности на територији насељеног места Иланџа  и Добрица.

Водоснадбевање и остале комуналне делатности на територији насељених  места Локве и Јаношик нису биле поверене комуналним предузећима.

Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Алибунар број :   020-67/15-06  од  29.05.2015. године коју је донела Скупштина општине Алибунар, поверено је ЈКП „Универзал“  следеће комуналне делатности:

1.     снадбевање водом за пиће ,

2.     пречићавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,

3.     управљање комуналним отпадом,

4.     управљање гробљима и погребне услуге ,

5.     управљање пијацама,

6.     одржавање чистоће на површинама јавне намене ,

7.     одржавање јавних зелених површина,

8.     димњичарске услуге ,

9.     делатности зоохигијене.

Сагласно  члану 20. Одлуке, ЈКП „Универзал“ вршиће наведене комуналне делатности на читавој  територији  општине Алибунар.

Ради обављања поверених комуналних делатности , ЈКП „Универзал“ ,након окончања поступка статусне промене припајања , предузеће мере у два правца :

1.     У местима где је комунална делатност вршило јавно комунално предузеће, радиће  се на побољшању и унификацији нивоа услуга потрошачима у циљу остваривања благовремености и квалитета пружања комуналних услуга.

2.     У местима где комуналне услуге до доношења Одлуке нису вршила комунална предузећа , потребно је извршити комплетну анализу објеката и свих других сегмената значајних за пружање комуналних услуга, успоставити систем пружања и наплате услуга који у тим местима не постоји, систем контроле квалитета и нивоа пружених услуга и успостаљање услуга на нивоу услуга на читавој територији општине.

Окончањем статусне промене припајања комуналних предузећа у општини  Алибунар , наслеђују се  и пребацују на ново предузеће   и проблеми  појединих предузећа , пре свега лоша наплата потраживања услед слабе куповне моћи становништва  и предузећа и смањивања укупног  броја предузећа. Суочавамо се са замором инсталација  и пумпи ,услед непрекидног рада што проузрокује честе хаварије и прекиде у снадбевању. Ипак и поред свих наведених проблема , предузећа су успевала да одрже снадбевање својих потрошача –корисника ,квалитетном пијаћом водом 24 часа дневно 365 дана у години.

 

Планиран следећи физички обим производње у 2015.години:

 

Вода м3

Канализација м3

2

3

4

Домаћинства

1.596.000

972.000

Привреда

100.200

87.000

 

 

 

 

Количина однешеног смећа : 5.625 тона

Површине за кошење : око 165.000 м2

 

5.ПЛАНИРАНИ  ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Финансијски план и програм рада ЈКП „Универзал“ за 2015.годину представља процењивање будућих прихода и расхода , финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност , очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2015. године биће обезбеђен  из :

·         сопствених прихода

·         субвенција оснивача

Издаци за остварење планираних  активности у току  2015.године:

1.     Набавка хлоринатора

2.     Набавка ХТЗ опреме за све раднике

3.     Набавка тримера

4.     Набавка рачунарске опреме

5.     Набавка савременог и јединственог програма за праћење параметара рада предузећа, обрачун , евиденције.

ПРИХОДИ :

Укупни планирани приходи у 2015.години износе 119.475.438 динара, од чега на највеће учешће у укупном приходу од сопствене делетности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода од 60.612.296,00 динара а приходи од изношења смећа планирани су у износу од 14.430.064,00 динара.Остали приходи исказани су у табели :

 

1.

Дистрибуција воде

56.675.591

2.

Отпадне воде

3.936.705

3.

Изношење смећа

14.430.064

4.

Димњичарске услуге

850.000

5.

Пијаца

900.000

6.

Тезге

265.000

7.

Одржавање гробља

1.376.387

8.

Продаја погребне опреме и превоз

4.623.382

9.

Издавање пословног простора у закуп

360.000

10.

Приходи од премија и осигурање

600.000

11.

Приходи од грађевинских и др. радова

1.400.000

12.

Услуге сахране (закуп)

540.000

13.

Пражњење с.јама

115.000

14.

Замена водомера

300.000

15.

Ванредни приходи

4.721.374

16.

Одржавање зелених површина

1.878.935

17.

Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор

235.000

18.

Субвенција оснивача за ел.енергију

12.215.000

19.

Субвенција оснивача за анализу воде

3.020.000

20.

Субвенције оснивача

200.000

21.

Субвенција за рачуне за Н.Козјак

70.000

22.

Субвенција за депонију

400.000

23.

Субвенција за учешће суфинансирање пројектне документације

8.153.000

24.

Субвенција за зоохигијену

1.210.000

25.

Субвенција општине за набавку основног средства

1.000.000

 

Укупно:

119.475.43

 

Структура расхода:

 

1.

Утрошак ел.енергије

12.215.000,00

2.

Анализа воде

2.980.000,00

3.

Трошкови грејања

570.000,00

4.

Бруто зараде

43.759.239,01

5.

Одржавање бунара

720.000,00

6.

ПТТ трошкови

1.422.000,00

7.

Сервисирање водомера

650.000,00

8.

Трошкови хлора

400.000,00

9.

Ситни инвентар

150.000,00

10.

Одржавање косачица

300.000,00

11.

Канцеларијски материјал

760.000,00

12.

Гориво за путничка возила

320.000,00

13.

Гориво радна возила

1.080.000,00

14.

Гориво закошење

260.000,00

15.

Гориво

4.800.000,00

16.

Путни трошкови

1.140.000,00

17.

Сервис ПП апарата

25.000,00

18.

Службени пут и трошкови стручног усавршавања

300.000,00

19.

Трошкови репрезентације

590.000,00

20.

Одржавање и поправка механизације

3.476.130,21

21.

Одржавање наменског рачуна

55.000,00

22.

Трошкови осигурања

2.040.000,00

23.

Водни допринос

3.523.418,00

24.

Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО

1.880.000,00

25.

Ограђивање гробља

300.000,00

26.

Израда санитарног чвора и ограде на пијаци

1.000.000,00

27.

Санација водоторња

800.000,00

28.

Отпремнине и јубиларне награде

1.090.000,00

29.

Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца)

3.133.634,63

30.

Уговори о делу, повремени, привремени послови

3.990.000,00

31.

Надзорни одбор

350.000,00

32.

Трошкови чишћења депоније

1.680.000,00

33.

Одржавање гробља

650.000,00

34.

Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате

1.100.000,00

35.

Трошкови платног промета

300.000,00

36.

Обавезе према банци (кредит)

250.000,00

37.

Амортизација

1.550.000,00

38.

Адвокатски трошкови, извршитељи

1.330.000,00

39.

Израда пројектне документације

800.000,00

40.

Камате (електрична енергија)

240.000,00

41.

Ванредни расходи

2.500.000,00

42.

Остали трошкови, сервисне и др.услуге

1.720.000,00

43.

Трошкови зоохигијене

1.210.000,00

44.

Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу

3.000.000,000

45.

Санација и завршни радови на управној згради и капели Б.Кар.

750.000,00

46.

Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар

2.433.000,00

47.

Ревитализација бунара Б-4

3.840.000,00

48.

Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода

1.080.000,00

49.

Наббавна вредност продате робе

1.500.000,00

50.

Разношење рачуна Н.Козјак

93.000,00

51.

Набавка основног средства

93.000,00

 

ХТЗ опрема

3.800.000,00

 

Укупно:

119.475.438,00

 

 

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

 

Окончањем стстусне промене припајања, у складу са уговором о статусној промени припајања, на коју је сагласност дала Скупштина општине као оснивач, ЈКП „Универзал“ као друштво стицалац преузело је запослене друштва преносиоца и то :

1.     Из друштва преносиоца ЈКП „Услуга“  22 запослених.

2.     Из друштва преносиоца ЈКП „Бунар“    9  запослених

3.     Из друштва преносиоца ЈКП „Север“     8 запослених

Укупан број запослених у ЈКП „Универзал“ је  64 запослених

      I.        Радна јединица: ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА...... запошљава 12 радника

     II.        Радна јединица:   ЗЕЛЕНИЛО..................................... запошљава 4 радника

    III.        Радна јединица:  ЧИСТОЋА........................................ запошљава 9 радника

   IV.        Радна јединица: ГРАЂЕВИНСКИ СЕКТОР............... запошљава 7 радника

    V.        Радна јединица: ЗООХИГИЈЕНА ............................... запошљава 1 радника

   VI.        Радна јединица: ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА ......... запошљава 2 радника

  VII.        Сектор:   СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ  И НАПЛАТУ      ПОТРАЖИВАЊА ......................... запошљава 18 радника

 VIII.        Сектор: СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ....................................................................................... запошљава 1 радника

   IX.        Сектор:  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ................................... запошљава 9 радника

 

Менаџмент предузећа чини директор.

Трошкови зарада планирани су у износу од 46.892.873 динара за постојеће раднике. У 2015. години планирано је запошљавање још четри радника у Пољочуварској служби и 2 радника за кошење, сви на одређено време.

Зарада пословодства , односно директора  ( коефицијент за обрачун зараде 5.5), утврђује се у складу са Правилником о систематизацији радних места ЈКП „Универзал“, Правилником о раду  и уговором о раду и улази у укупну планирану масу зарада.

 

7.    ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестициони план садржи пројекте који због недостатка сопствених средстава могу бити реализоване једино из других извора финансирања  ( средстава АП и слично):

·         Проширење водоводне мреже у улици Љубљанској, у Селеушу у дужини од 780 метара

 

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има краткорочно кредитно задужење у износу од 3.250.000 динара.

 

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 

Да би се што више приближили корисницима наших услуга , велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће ,ЈКП „Универзал“ и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин школама, месним заједницама, црквама и другим установама у решавању проблема суграђана и заједнице уопште.

Рекламе ,пропаганда и спонзорство ( донације) - планирано је обавештавање корисника путем друштвених мрежа , радио Фар-а, и других медија , по потреби. Новчана спонзорства и донације нису планиране осим помоћи у радовима.

Репрезентација је планирана у износу 590.000 и  не може бити већа од 1% од укупног прихода предузећа.

Солидарна помоћ ће бити исплаћена само у складу  одредбама  Правилника о раду ЈКП „Универзал“.

 

10. ЦЕНЕ

 

У току 2015.године предузеће не намерава повећавати цене комуналних услуга осим нужних корекције у односу на ценовнике предузећа која су се припојила ЈКП „Универзал“-у, односно важења постојећег ценовника предузећа на територији целе општине .

 

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословни ризици

 

1.     Стална опасност од загађења животне средине

Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини воде , стварање депонија смећа ван предвиђених зона , могли би у будућности да угрозе квалитет подземних вода .  Проблем додатно увеђава непостојање зона санитарне заштите око изворишта, локација бунара у самим насељима или близина гасних постојења и гробља  као и неограђеност свих бунар на територији општине.

 

2.     Отежана наплата потраживања и нестабилна  економска ситације

Немогућност наплате потраживања од предузећа која су у процесу стечаја, од грађана због застарелости настале услед мењања територије деловања комуналних поредузећа у предходном периоду.

 

3.     Пад животног стандарда грађана

Услед велике незапослености грађана и лоше економске климе знатно је нарушен проценат наплате посебно у стамбеним зградама где грађани користе немогућност предузећа да привремено искључи потрошача ,тако што неуредно плаћају рачуне и чекају застарелост .

 

 Директор ЈКП „Универзал“

 Власто Марић дипл.инг., с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81