gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац

 На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар, на 32. седници од 29. маја 2015. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПРВИ МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ

 

1.     Разрешава се Ђорђета Јерина функције члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац, именована из реда представника оснивача.

2.     Именује се Марчел Рошу на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац, из реда представника оснивача.

3.     Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 29. маја 2015. године.

4.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-9/15-06

Датум: 29. мај 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81