gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (нова апропријација)

 На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 72. седници одржаној дана 11. маја 2015. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(НОВА АПРОПРИЈАЦИЈА)

 

Члан 1.

         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602, функција 111, позиција 42, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 28.500,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара за донацију Основној школи ''Други октобар'' Николинци за плаћање једног оброка у СУР ''Крушедолка'' у Крушедолу социјално угроженим ученицима школе у току једнодневног излета.

 

Члан 2.

         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 7.7, програмска активност 2002-0001, функција 912, позиција 414 (нова апропријација), економска класификација  4631 (472) – накнада за социјалну заштиту из буџета.

 

Члан 3.

         Средства из члана 1. Ове Одлуке уплатити на рачун ОШ ''2. октобар'' Николинци, бр. рачуна 840-404660-06,  који се води код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.

         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-24/15-06

Датум: 11. мај 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81