gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 2015. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, на 28. седници одржаној 18. децембра 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ
 
  1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац за 2015. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Услуга''Банатски Карловац.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-43/2014-06-01
Датум: 18. децембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81