gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 15/2014), председник Општине Алибунар дана 09. октобра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА
 
Члан 1.
          ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита (у даљем тексту: Комисија), а према Конкурсу за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита, бр. 320-126/14-06 од 02.09.2014.г. (у даљем тексту: Конкурс).
 
Члан 2.
          Комисија се образује у следећем саставу:
  1. Ивица Росић из Банатског Карловца - председник Комисије;
  2. Душан Поповић из Селеуша - члан Комисије;
  3. Синиша Гавранчић из Алибунара - члан Комисије.
 
Члан 3.
          Задатак Комисије је да прикупи захтеве, утврди испуњеност општих и посебних услова утврђених Конкурсом и донесе одговарајућу одлуку о поднетом захтеву.
 
Члан 4.
          Комисија је дужна да прати утрошак средстава по Конкурсу, који траје до утрошка планираних средстава. По утрошку средстава Комисија је дужна да поднесе извештај о раду председнику општине, а по усвајању извештаја престаје мандат Комисије, о чему ће председник општине донети посебан акт.
 
Члан 5.
          О праву Комисије на накнаду за рад одлучиће председник Општине посебним актом.
 
Члан 6.
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-115/14-06
Датум: 09. октобар 2014. гоидне
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81