gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'' (М. Муста)

На основу члана 12. Закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010-одлука УС и 41/2011-одлука УС), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар, број 020-103/12-04 од 14. Јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на 25. седници одржаној дана 18. јула 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА ''СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
 
  1. Именује се Марија Муста на функцију члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар''.

  2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/2014-06-01
Датум: 18. јул 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81