gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), и члана 4. и 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на 48. седници одржаној дана 05. фебруара 2014. године доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

 

Члан 1.

         У Правилнику о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: Правилник) – (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2012), мења се члан 3. став 1. који треба да гласи:

         ''Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има председник општине Алибунар, заменик председника општине Алибунар и председник Скупштине општине''.

 

Члан 2.

         У члану 5. Правилника мења се став 2. и гласи:

         ''Овлашћеним лицима у смислу става 1. овог члана сматрају се: председник Општине, заменик председника Општине, начелник Општинске управе, председник Скупштине општине, заменик председника Скупштине општине, секретар Скупштине општине и начелници одељења Општинске управе којима су службена возила дата на коришћење''.

 

Члан 3.

         У члану 7. Правилника мења се став 2. и гласи:

         ''Возилом могу да управљају лица која нису у радном односу у органима Општине, уз овлашћење председника општине Алибунар или заменика председника општине Алибунар.''

 

Члан 4.

         У члану 9. Правилника мења се став 1. и гласи:

         ''Службена возила органа Општине поверавају се на управљање Одсеку за опште послове Одељења за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.''

 

Члан 5.

         У ставу 1. члана 10. Правилника уместо речи: ''Секретаријата'' треба да стоји: ''Одељења''.

 

Члан 6.

         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-3/14-06

Датум: 05. фебруар 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81