gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

 

И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о изменама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 16/12) грешком је у члану 5. став 1. уписан коефицијент за обрачун и исплату плата председника општине, заменика председника општине и председника Скупштине општине, тако да уместо броја ''7.76'' треба да стоји ''7.74''.

Члан 2.

Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке, а примењиваће се од обрачуна плате за месец фебруар 2013. године.

Члан 3.

Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-25/12-04
Датум: 21. март 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

 

Print Email

Baner Pecat 211x81