gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правила заштите од пожара

На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09), начелник Општинске управе општине Алибунар је дана 05.03.2013. године донео

 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА НА НАЧИН ДА РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН, А ДА У СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ИЗБИЈАЊА БУДЕ ОБЕЗБЕЂЕНА БЕЗБЕДНА ЕВУАКУАЦИЈА ЉУДИ И ИМОВИНЕ И СПРЕЧЕНО ЊЕГОВО ШИРЕЊЕ
Члан 1.

Заштита од пожара представља скуп мера и радњи које се предузимају у циљу спречавања, отклањања и гашења пожара, као и неутрализације пожарно опасних флуида (спасавања људи и имовине) угрожених овим опасностима.

Сви радници у објекту, као и друга лица која се по било ком основу налазе или задржавају у близини, дужни су да у складу са Законом о заштити од пожара учествују у спречавању, отклањању и гашењу пожара и неутрализацији пожарно опасних материја као и спашавању људи и имовине.

Радници који примете пожар дужни су да изврше његову неутрализацију уколико то могу да изврше без опасности по себе и друга лица. Уколико нису у стању да сами отклоне настали пожар, дужни су да о томе одмах обавесте, телефоном или на други начин, професионалну ватрогасну јединицу (тел. 193).

Члан 2.

Да би дошло до пожара или експлозије морају бити испуњена 3 услова, тј. морају бити присутни:

 1. гориви материјал,
 2. оксидатор,
 3. извор паљења.

Гориве материје су обично гасови, течности и чврсте материје. Оксидант је кисеоник или ваздух. Извори паљења представљају непосредне изазиваче пожара и могу се сврстати у неколико група и то:

 • загрејана површина,
 • отворени пламен,
 • искре механичког порекла и заваривање,
 • кварови на електричним инсталацијама под напоном,
 • атомсферска пражњења.

Знатан број пожара настаје услед непоштовања, односно нарушавања елементарних услова заштите од пожара, због грешака у руковању, неиспуњавању обавезне обуке запослених особа, лоше дисциплине на радном месту и др. Овакве грешке се не смеју дозволити, јер оне могу имати катастрофалне последице, нарочито у технолошким процесима где се примењују материје које представљају опасност од избијања пожара и експлозије. Међутим, у предметном објекту, с обзиром на врсту делатности, нема посебних опасности о којима би се применом посебних техничких прописа спровела адекватна заштита.

Члан 3.

Да би се избегло избијање пожара или експлозије, потребно је одстранити најмање један од три наведена услова који доводе до пожара. Уколико се ово испуни до пожара не може доћи. Као први услов превентивног деловања потребно је искључити могућност да се на критичним местима у објекту нађу извори паљења.

Штете од пожара могу се смањити добром обученошћу, организацијом и извежбаношћу особља за гашење пожара. За успешно гашење пожара одлучујући су први моменти настанка и отклањања пожара. Правовременом отклањању пожара знатно доприноси брза интервенција и гашење пожара у почетном стању.

Члан 4.

У случају избијања пожара, потребно је покушати да се пожар одмах локализује уколико се то може учинити без опасности за лице које настоји да га локализује и друга лица. Уколико то није могуће, треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Прилазни путеви, улази и излази из објекта, пролази и степеништа у објекту морају увек бити слободни за непосредни прилаз.

Приликом настанка пожара, код интервенције треба поступити на следећи начин:

 • обавезно је искључивање термоелектричних апарата, уређаја и других грејних тела, ако је могуће искључити и довод електричне енергије,
 • уклонити сва лица која не учествују у гашењу пожара,
 • употребити противпожарне апарате и хидранте са водом.

Противпожарни апарати служе за гашење пожара у почетној фази. Ефикасно гашење пожара зависи од начина употребе противпожарног апарата и од средстава која се у њему налазе. Код гашења пожара прахом пожар је потребно гасити рационално, малим ударима од предње ка задњој страни пламена. Код почетних пожара већег обима боље је употребити више ПП апарата једновременог него један по један. Код већих пожара треба употребити хидранте. Вода, са њеним особинама високог степена топлотног капацитета, хлади запаљиви материјал до температуре која је испод тачке запаљивости. Често је некорисно гашење пламена на месту појаве пожара, тако да све напоре треба усмерити на спречавање ширења пожара и спречавање да се други објекти захвате пламеном.

Организационо функционисање заштите од пожара

Начелник Општинске управе општине Алибунар

Члан 5.

Начелник Општинске управе општине Алибунар у вршењу послова заштите од пожара има следећа права и обавезе:

 1. доноси Правила заштите од пожара и Програм обуке оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;
 2. непосредно је одговоран за организовање и заштиту од пожара у Општинској управи, спровођење мера заштите од пожара, а нарочито за примену прописаних и наложених мера од надлежних инспекцијских служби у вези заштите од пожара;
 3. стара се о благовременом доношењу Правила заштите од пожара и Програма обуке радника из заштите од пожара;
 4. организује оспособљавање запослених из области заштите од пожара и доноси одлуке о остваривању појединих права и обавеза и одговорности запослених из области заштите од пожара;
 5. стара се о обезбеђењу средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и одобрава њихово коришћење;
 6. разматра инспекцијске и друге налазе и извештаје из домена противпожарне заштите, као и извештаје и закључке других органа и предузима све мере да се утврђени недостаци отклоне у датим роковима;
 7. утврђује материјалну и другу одговорност одговорних лица и других запослених због неспровођења мера заштите од пожара;
 8. врши друге послове утврђене законом или по својој иницијативи, а у циљу обезбеђења људи и имовине од пожара.

Општинско веће општине Алибунар

Члан 6.

Општинско веће општине Алибунар у области организовања, спровођења и унапређења заштите од пожара, поред послова који су му стављени у надлежност Законом, врши и следеће послове:

 • стара се о обезбеђивању средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и одобрава њихово коришћење;
 • најмање два пута годишње остварује увид у стање организације заштите од пожара и степена безбедности радника, и предузима потребне мере у циљу унапређења заштите од пожара;
 • разматра инспекцијске и друге налазе и извештаје из домена противпожарне заштите, као и извештаје и закључке других органа и предузима све мере да се утврђени недостаци отклоне у датим роковима;
 • стара се да се сви радници благовремено информишу о стању и спровођењу мера заштите радника и имовине од пожара;
 • утврђује материјалну и другу одговорност радника због неспровођења мера заштите од пожара;
 • врши друге послове утврђене Законом или по својој иницијативи, а у циљу обезбеђења објеката и запослених.

Лице одговорно за противпожарну заштиту

Члан 7.

Лице одговорно за заштиту од пожара, у оквиру своје надлежности, обавља следеће функције:

 • организује, спроводи и унапређује заштиту од пожара ради повећања степена безбедности свих запослених и имовине;
 • спроводи мере заштите од пожара утврђене Законом, одговарајућим општим прописима и овим Правилима;
 • врши обуку запослених у вези начина употребе ватрогасних апарата и предочава запосленим опасности које прете од пожара;
 • врши контролу функционалности уређаја за гашење од пожара, хидраната и других апарата који служе за гашење пожара и о томе води уредну евиденцију;
 • врши обиласке зграде Општине и упозорава на непридржавање мера заштите од пожара;
 • у случају непосредне опасности од избијања пожара, елементарне непогоде и др. предузима хитне мере за њихово брзо и ефикасно отклањање и забрањује рад на критичним местима;
 • саставља информације о стању заштите од пожара у Општинској управи и о томе обавештава начелника Општинске управе;
 • врши све друге послове из ове области, утврђене законом и овим Правилима.

Члан 8.

Сви запослени у Општинској управи су основни носиоци послова и задатака заштите од пожара.

У овој области запослени имају следећа права и дужности:

 • да непосредно учествују у организовању, спровођењу и унапређењу послова и задатака заштите људи и имовине Општинске управе;
 • да предузимају, спроводе и придржавају се прописаних мера заштите од пожара;
 • да траже помоћ од органа и лица за отклањање узрока од пожара;
 • да се оспособљавају и врше проверу знања за непосредно примењивање мера заштите, отклањања узрока и појаве пожара;
 • да пажљиво рукују са опасним материјама и машинама, и да примењују све мере заштите при њиховом коришћењу;
 • да се старају да приступ њиховом радном месту буде слободан и могућ, како би се несметано приступило средствима за гашење пожара и другим средствима заштите;
 • да користе лична заштитна средства и опрему на прописан начин;
 • да непосредно учествују у гашењу пожара ако до њега дође, ако то могу учинити без опасности по себе и друга лица, и да о томе обавесте Ватрогасни вод са седиштем у Алибунару.

Уколико се запослени у Општинској управи не придржавају наведених мера, чине тежу повреду радне обавезе и одговарају дисциплински и материјално.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 9.

У циљу отклањања узрока од пожара, спречавања избијања, ширења и гашења пожара, спашавања људи и имовине угрожених у пожару, примењују се следеће мере и радње заштите од пожара:

 • објекти морају бити снабдевени апаратима и другом опремом за гашење пожара. Број, врста и локација ових средстава утврђују се прописима, техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара;
 • електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у просторијама морају се извести, односно поставити тако да не представљају опасност од избијања пожара. За исправно функционисање наведених инсталација и уређаја одговоран је начелник Општинске управе, или друго лице кога овласти начелник;
 • у просторијама у којима се држи или користи запаљиви материјал, архива, запаљиве течности и гасови, или се стварају експлозивне смеше, забрањено је пушење, употреба отвореног пламена и коришћење уређаја са усијаном површином грејних тела и држање материјала који је склон самозапаљењу.

О мерама забране на видном месту се обавезно истиче упозорење или ознаке забране:

 • забрањено пушење;
 • забрањена употреба алата који варничи;
 • забрањено варење без претходне сагласности;
 • забрањен рад са отвореним пламеном и уређајима са усијаним површинама;
 • обавезно је искључење термоелектричних апарата, уређаја и других грејних тела након завршетка смене;
 • прилазни путеви, улази/излази у/из објекта, пролази и степеништа у објекту морају увек бити слободни за несметан пролаз.

Члан 10.

Уређаји, опрема и средства намењени гашењу пожара у објектима могу се користити само ако одговарају важећим техничким прописима и стандардима, или након добијања атеста од овлашћене стручне организације за оне који нису утврђени стандардом.

Опрема и средства намењена гашењу пожара постављају се на приступачном и видном месту у згради Општине и могу се користити само за потребе гашења и локализовања пожара.

Места у објектима где се налазе ватрогасне справе и опрема видно су означена.

Уређаји, опрема за гашење пожара, одржавају се у исправном стању и о томе се води уредна евиденција.

Члан 11.

Зграда Општине је приземни објекат озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач је цреп.

Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудисперзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, а под ходника и мокри чворови су обложени керамичким плочицама.

У згради Општине постављене су електро-инсталације и гасне инсталације, а за загревање просторија користе се радијатори на топлу воду која се загрева плинским котловима.

Нова зграда Општине у улици Трг слободе број 15 је спратни објекат, озидан циглом у продужном малтеру. Кровна конструкција је од дрвене грађе, а кровни покривач су азбестне плоче.

 Унутрашњи зидови и плафон су малтерисани кречним малтером и обојени полудиспрерзионим бојама. Подови канцеларија обложени су ламинатом, под велике сале итисоном, а под ходника и мокри чворови обложени су керамичким плочицама.

За успешно извршење задатака на заштити људи и имовине од пожара, предузимају се следеће мере:

 • све електро, топлотне, вентилационе и друге инсталације и уређаји у објектима, морају се поставити тако да не представљају опасност од пожара;
 • просторије у којима се држе посуде са запаљивим материјама, течностима или др., морају бити посебно обезбеђене од пожара, у њима забрањено пушење и употреба отвореног пламена;
 • уколико се ради са отвореном ватром, апаратима за заваривање и др., рад може да се обавља тек пошто се остваре сви услови и предузму све мере заштите од пожара и обезбеде средства за гашење пожара.

Пре почетка сезоне грејања потребно је извршити контролу димњака и гасних пећи од стране овлашћених предузећа. Контролу гасних инсталација врши ''Србијагас'' Нови Сад.

Справе и уређаји за гашење пожара су ватрогасни апарати Ѕ-6 и Ѕ-9 и унутрашња хидрантска мрежа.

Главни излази из зграда општине налазе се на нивоу приземља и директно воде у слободан простор.

Јединица ширине излаза је 60 cm на 100 људи. Како је изведена ширина излаза већа него што је минимално прописана, то ће евакуација присутних лица бити брза и ефикасна.

Растојање на путевима за евакуацију од врата најудаљеније просторије до излаза директно напоље није већа од 10 m.

Зграде општине налазе се у центру насељеног места Алибунар. Приступ ватрогасних возила је могућ директно са улице, отвореног простора.

Најближа професионална ватрогасна јединица налази се на удаљености од 1 km, којој је за отпочињање интервенције у овим објектима потребно око 5 минута.

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
Члан 12.

По настанку пожара покушати да се пожар локализује употребом ватрогасних апарата и хидрантске мреже.

Уколико то није могуће треба одмах обавестити ватрогасну јединицу на телефон 193.

Код интервенције гашења пожара треба урадити следеће:

 • избегавати узнемирености и панику,
 • уклонити сва лица која не учествују у гашењу пожара,
 • употребити противпожарне апарате и хидранте са водом,
 • искључити довод електричне енергије,
 • у случају немогућности локализације извршити евакуацију запослених лица,
 • извршити збрињавање евентуално повређених лица,
 • обезбедити проходност пожарних путева за интервенцију професионалних ватрогасних јединица.

Члан 13.

Евакуација запослених и присутних лица:

 • евакуација је организовано напуштање зграде од стране запослених и присутних лица у случају непосредне опасности од избијања пожара, у случају пожара и других опасности (експлозија, земљотрес);
 • у случају пожара, прво се спроводи евакуација, а онда гаси пожар;
 • евакуацију наређује и спроводи начелник, односно овлашћено лице;
 • евакуација се спроводи напуштањем евакуационе зоне, коришћењем смера и пута евакуације и окупљањем на зборном месту, у складу са Планом евакуације који се налази уз ово Упутство;
 • ако је наведени пут и излаз за евакуацију у Плану евакуације угрожен од пожара, користити најближи пут и излаз који није угрожен од пожара;
 • одговорно лице за евакуацију мора спречити панику међу запосленим и присутним лицима;
 • евакуацију треба обавити безбедно, брзим ходом, без трчања;
 • треба спречити евакуацију скакањем кроз прозор или са спрата у приземље, спуштањем низ олуке или клизањем низ ограду на степеништу;
 • за евакуацију не користити задимљене просторије;
 • током евакуације потребно је пружити помоћ запосленим и пристутним лицима са посебним потребама;
 • након евакуације овлашћено лице мора спречити повратак запослених у зграду.

Путеви евакуације, смер кретања и излаз приказани су у графичком делу овог Плана.

НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 14.

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније у року од једне године од дана ступања у радни однос.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају лица која раде на пословима заштите од пожара.

Програм основне обуке доноси послодавац, односно руководилац државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе, по прибављању сагласности Министартва.

Изузетно од става 3. овог члана Министарство одбране не прибавља сагласност.

Провера знања запослених врши се једном у три године.

Члан 15.

Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и да се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.

Члан 16.

Програм обуке радника садржи следеће теме:

 1. нормативно уређење заштите од пожара,
 2. основи горења,
 3. узроци настанка пожара,
 4. гашење пожара,
 5. савремени технички системи за отклањање и гашење пожара.

Члан 17.

План евакуације запослених и упутство за поступање у случају пожара истакнути су на видним местима у згради Општине.

Члан 18.

Правила заштите од пожара доноси начелник у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09).

Члан 19.

Након доношења Правила заштите од пожара од стране начелника, исти се доставља на увид Минстарству унутрашњих послова, Секретаријату за ванредне ситуације Панчево.

Члан 20.

Даном ступања на снагу ових Правила престаје да важи Правилник о заштити од пожара, број: 21-2/94-01 од 26.10.1994. године.

Члан 21.

Ова Правила ступају на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли и у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
НАЧЕЛНИК
Број: 217-1/2013
Датум: 05.03.2013.г.
А Л И Б У Н А Р
НАЧЕЛНИК
Цветана Радуловић Кожокари, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81