gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за процену пољске штете

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 17. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2012), Општинско веће општине Алибунар на Двадесетпрвој седници одржаној дана 21. фебруара 2013. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 1.

Образује се Комисија за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија) за територију Општине Алибунар. Комисију чине шест сталних чланова и један повремени члан.

Стални чланови Комисије су:

  1. Маринковић Љубиша из Алибунара, дипл.инг.пољопривреде и судски вештак  – председник;
  2. Росић Ивица из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – заменик председника;
  3. Ђурић Зоран из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – члан;
  4. Диклић Војислав из Новог Козјака, помоћник председника Општине Алибунар  – члан;
  5. Калинић Мира из Владимировца, дипл.инг.заштите биља  – члан;
  6. Ковачевић Мића из Алибунара, дипл.инг.пољопривреде – члан.

Повремени члан Комисије је, сагласно члану 17. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Општине Алибунар, представник савета месне заједнице на чијем подручју је причињена штета, који учествује у раду Комисије према месној надлежности.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник; да сачињени записник о процени пољске штете достави руководиоцу Пољочуварске службе..

Члан 3.

Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.

Члан 4.

 Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар. Појединачни акт о утврђивању накнаде за рад чланова Комисије доноси председник Општине у име Општинског већа.

Члан 5.

 Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-24/13-06
Датум. 21. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81