gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар ЗК

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ број 25/2000, 107/2005, 108/2005-испр и 123/2007 – др.закон) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Златко Коларик функције члана Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
  2. Именује се Милан Вујовић на функцију члана Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
  3. Мандат члана трајаће до истека мандата Управног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
  4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-17/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81