gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАНОГРАДЊА''
АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Зорица Миливојев са функције директора ЈП ''Станоградња'' Алибунар.
  2. Мандат вршиоца дужности из тачке 1. овог Решења престаје даном доношења овог Решења, односно од 17. октобра 2012. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-11/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81