gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Драгана Томић функције члана Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар
  2. Именује се Сава Хорват на функцију члана Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар
  3. Мандат члана трајаће до истека мандата Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
  4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-32/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81