gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
  1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац о ценовнику услуга од 24. септембра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године.
  2. Решење доставити ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-1/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81