Службени лист општине Алибунар

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

 

I

Потврђују се мандати за следеће одборнике Скупштине општине Алибунар:

  1. Георге Рошу, рођен 1964. године, пољопривредник из Владимировца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
  2. Пуниша Џелебџић, рођен 1958. године, економиста из Банатског Карловца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
  3. Надежда Ружојчић, рођена 1973. године, економски техничар из Банатског Карловца, изабрана са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
  4. Ђурица Глигоријев, рођен 1955. године, дипломирани економиста из Алибунара, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
  5. Сава Голубов, рођен 1959. године, пољопривредник из Иланџе, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
  6. Кристина Керчобан, рођена 1981. године, студент из Иланџе, изабрана са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА'' – Златан Вујновић.

 

II

Мандат одборницима из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 04. јуна 2012. године.

 

III

            Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-16/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р

Print

FaLang translation system by Faboba