gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар – Родика Алмажан

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         АЛМАЖАН РОДИКИ, рођеној 1965. године, професору историје из Алибунара, престаје мандат одборнице у Скупштини општине Алибунар подношењем оставке на одборнички мандат.

 

II

         Мандат одборнице из тачке I ове Одлуке престаје даном подношења оставке, односно од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

         Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-21/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81