Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Кожокар - Вукајловић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

  1. Разрешава се Трајан Кожокар са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
  2. Именује се Слађана Вукајловић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-113/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba