gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта

На основу члана 51. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 52009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

I

Разрешавају се функција у  Koмисији за статутарна питања, организацију и нормативна акта:

  1. Душан Јовановић, бивши председник Скупштине општине Алибунар – са функције председника;
  2. Саша Поштин, одборник Скупштине општине Алибунар – са функције члана.

II

У  Koмисију за статутарна питања, организацију и нормативна акта именују се:

  1. др Октавијан Отонога, председник Скупштине општине Алибунар – на функцију председника;
  2. Зорана Братић, одборник Скупштине општине Алибунар – на функцију члана.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-32/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81