Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта 2

На основу члана 41. и члана 44. став 1. тачка 6. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 10/2008 и 11/2008), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпрвој седници одржаној 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

Разрешава се Анета Кемпеан функције члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.

Именује се Цветана Радуловић Кожокари на функцију члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар;

Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Комисије, а почиње да тече од дана доношења овог Решења.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-42/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Print

FaLang translation system by Faboba