gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

 На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2009), у члану 22. став 1. после тачке 5. додаје се нова тачка која гласи:

''6. предузима друге потребне мере за коришћење јавних површина у складу са овом Одлуком и другим актима донетим у складу са овом Одлуком и законом.''

 

Члан 2.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (у даљем тексту: Одлука) члан 23. мења се у целости и гласи:

         ''У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем нареди уклањање објекта, односно уређаја који је постављен без одобрења на јавној површини или на површини видљивој са јавне површине, или ако се не користи у складу са одобрењем, под претњом прекршајног гоњења.

         У случајевима из става 1. овог члана, када се власник, односно корисник, не налази на лицу места, инспектор ће без саслушања донети решење којим налаже да се објекат, односно уређај, или други предмети и инсталације, уклоне у одређеном року, који се може одредити и на сате, под претњом принудног извршења.

         Решење из става 2. овог члана налепљује се на објекат, односно уређај, уз назначење дана и сата када је налепљено, чиме се сматра да је достављање извршено, а касније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.

         Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.

         Када власник, односно корисник, не поступи по налогу из става 2. овог члана, комунални инспектор ће у складу са донетим закључком о дозволи извршења спровести принудно извршење о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет поступка.

         Смештај и чување принудно уклоњених објеката, уређаја, инсталација и других предмета обезбеђује служба коју ће својом одлуком овластити начелник Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Служба Општинске управе) о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет постпука.

         Преузимање објеката, уређаја, инсталација и других предмета уклоњених са јавне површине врши се о трошку власника, односно корисника.''

 

Члан 3.

         После члана 23. Одлуке додају се два нова члана који гласе:

 

''Члан 23а.

         Ако власник, односно корисник, не преузме принудно уклоњен објекат, уређај, инсталације и друге предмете у року од 60 дана од дана принудног уклањања, Служба Општинске управе ће исте продати на јавној лицитацији, а средства прикупљена таквом продајом искористиће се за намирење трошкова уклањања и чувања наведених предмета, а уколико она нису довољна, разлика се наплаћује од власника, односно корисника, по поступку прописаном за принудну наплату јавних прихода.

         Када власник, односно корисник, не преузме лако кварљиву робу затечену на или у објекту, односно уређају који је принудно уклоњен у року утврђеном у решењу комуналног инспектора, Служба Општинске управе ће их на основу претходно закљученог уговора предати предузећу регистрованом за њихов промет ради продаје, а са новчаним средствима која ће се прикупити њиховом продајом поступиће се на начин из става 1. овог члана.

         Уговор из става 2. овог члана у име општине Алибунар закључује Служба Општинске управе на основу одлуке председника општине, а по поступку који је спроведен по закону.

         Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања објеката, уређаја, инсталација и других предмета доноси Општинско веће.

         За евентуалну штету која настане на објектима, уређајима, инсталацијама и другим предметима која настане у поступку њиховог принудног уклањања, општина Алибунар, односно њени органи и надлежне службе који спроводе наведени поступак, не одговарају.

 

Члан 23б.

         На решење грађевинског односно комуналног инспектора којим се налазе уклањање објекта, уређаја, инсталације и других предмета може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема решења.

         По жалби из става 1. овог члана одлучује Општинско веће општине Алибунар.

         Жалба против решења грађевинског односно комуналног инспектора не одлаже извршење решења.''

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-52/10-04
Датум: 01.октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81