gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Oдлуке o платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Aлибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), на Двадесетој седници Скупштине општине Алибунар одржаној 14. јуна 2010. године, донета је

О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1

У Одлуци о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 11/2008, 18/2008, 1/2009, 2/2009, 11/09, 14/09 и 17/09), у члану 6. став 1. брише се алинеја 1, тако да алинеје 2 и 3. постају алинеје 1 и 2.

У истом члану 6. додаје се став 2. који гласи:

''Коефицијент за обрачун и исплату накнаде за рад члана Општинског већа утврдиће се посебним решењем комисије Скупштине општине надлежне за кадровска питања и радне односе у складу са законом.''

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-50/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81