gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2009 годину

На основу Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 14. став 4. и члана 15. тачка 21. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 320-11-1350/2010-15 од 24. маја 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

П Р О Г Р А М
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

Овим Програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије

I ОПШТИ ДЕО

Анализа стања уређености

Територија општине Алибунар има 601 km2, односно 60.178 hа (пољопривредно и грађевинско земљиште). Пољопривредно земљиште обухвата 54.699 hа, од чега 46.493 hа је обрадиво пољопривредно земљиште.

Територија општине Алибунар – пољопривредно земљиште обухваћено је премером до 1914. године и то: к.о. Алибунар, к.о. Владимировац, к.о. Банатски Карловац, к.о. Николинци, к.о. Селеуш, к.о. Нови Козјак, к.о. Добрица и к.о. Јаношик. Премер к.о. Иланџа је из 1936. године, а к.о. Локве из 1975. године.

Што се тиче укрупњавања и уређивања пољопривредног земљишта у к.о. Локве извршена је комасација пољопривредног земљишта са новим премером на површини од 5.947 hа. Пре комасације просечна уситњеност пољопривредног земљишта у овој к.о. била је од 0,47 ха по парцели, а после извршене комасације просечна површина парцеле је од 1,19 hа.

Пољопривредног земљиштa у државној својини на територији општине Алибунар има 14.903,2393 hа од чега обрадивог 6.307,1744 hа.

На доњој тераси општине Алибунар (рит) које обухвата 28.450 hа постоји каналска мрежа за одводњавање и наводњавање.

На територији општине постоје и системи за наводњавање који покривају површину од 2.675 hа.

Земљиште општине Алибунар се одликује присуством великог броја типова земљишта условљених пре свега великом разликом у надморској висини (од 75-150m нв). На вишим теренима доминира чернозем, а на преосталом делу површине који се налази на нижем терену доминирају земљишта неповољнијих физичко-хемијских особина.

У подножју падине (греде), дуж пута Добрица – Николинци заступљена су заслањена земљишта чија је производна способност лимитирана.

Под дренажом на територији општине Алибунар има 2.675 hа.

Програм у PDF формату

Print Email

Baner Pecat 211x81