gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о отпису обрачунате камате на дуг по основу свих јавних прихода доспелих на дан 31. децембар 2009. године

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-977/2010-2 од 18. фебруара 2010. године и члана 40. тачка 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОТПИСУ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ НА ДУГ
ПО ОСНОВУ СВИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

 

Члан 1.

         Отписује се камата на дуг по основу свих јавних прихода који припадају буџету општине Алибунар, а који су доспели на наплату закључно са 31. децембром 2009. године.

 

Члан 2.

         Отпис камата из члана 1. ове Одлуке односи се на привредне субјекте који се продају у поступку приватизације, или који се налазе у поступку реструктуирања.

 

Члан 3.

         Отпис камата може се вршити на захтев привредног субјекта уз приложени доказ Агенције за приватизацију о покретању поступка приватизације или реструктуирања привредног субјекта.

 

Члан 4.

         Решење о отпису камата доноси Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.

 

Члан 5.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 433-6/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81