gore

  • Baner Optina Alibunar

Огласи и конкурси

Излагање плана на рани јавни увид

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 16. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 33/2016), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Излаже се на рани јавни увид

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

ЗА КОМПЛЕКС ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ``ХОРА`` У ВЛАДИМИРОВЦУ

(ОБЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОТКУП

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА)

Обрађивача доо за архитектуру и урбанизам ``Blockart`` Панчево

(у даљем тексту: Материјал за рани јавни увид)

 

Излагање Материјала за рани јавни увид ће трајати у временском периоду

од  16.11.2018. године до 30.11.2018. године

 

Излагање Материјала на рани јавни увид ће бити обављено у просторијама Општине Алибунар – Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часова, као и на интернет страници Општине Алибунар.

            Сва заинтересована правна и физичка лица, у току раног јавног увида могу евентуалне примедбе на планирана решења, искључиво у писменој форми, доставити на адресу Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, улица Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до 30.11.2018.године.

            Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Дневник``, затим на огласној табли Општине Алибунар и на интернет страници Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs). На интернет страници Општине Алибунар ће бити објављен и Материјал за рани јавни увид у дигиталном облику.

 

            Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 013/641-233.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 05-350-13/2018

06. јул 2018. године

Алибунар, Трг Слободе бр. 4

 

Оригинални текст огласа у ". doc" формату можете преузети путем овог линка

 

Документација АПР и графички прилози

 

Print Email

Baner Pecat 211x81