gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Public Announcements
  • Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - септембар 2018

Огласи и конкурси

Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - септембар 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15),  Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-185/2017-04 од  10.09.2018. године, председник општине Алибунар расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

I   Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II   Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-        На захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу  пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе  у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-        Да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање комбајна, као и сви остали овде напоменути трошкови везани за функционисање комбајна, падају на терет комбајнера.

-        Да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз скинуте робе до складиште  пољопривредних  производа са којим општина Алибунар закључи  уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III  Право учешћа по овом позиву имају лица која

                  1. имају регистроване  комбајне и  машине-средства ( тракторе са приколицама, камионе) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. Гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

                  2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом,

IV  Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару  пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V   Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI   Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

 

       Понуде се подносе искључиво  у згради Општинске управе општине Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком  „општина Алуибунар за скидање усева са пољопривредног земљишта“.

Рок за достављање понуде је закључно са  17. 09.2018. године у 12,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:

Алибунар, 10. септембар 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Print Email

Baner Pecat 211x81