Огласи и конкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2018. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ СТРУЧНА ПРАКСА 2018 - Преузмите Ворд фајл

На основу члана 43 став 1 тачка 8 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласникРС,бр.36/09,88/138/15), члана 11. став 1 тачка 7. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС, бр.36/09 и32/13), Статута општине Алибунар и Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Алибунар за 2018.годину, број 112-9/2018-04 од 14.02.2018.године, Општина Алибунар расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита,а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје најдуже 12 месеци,и то:

-        до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,

-        до 12 месеци за приправнике са најмање вишим или високим трогодишњим образовањем и четворогодишњим високим образовањем и мастер (приправници са најмање вишим или високим трогодишњим образовањем, четворогодишњим образовањем и мастер, 3 месеца периода стручне праксе обављају без накнаде).

Јавни позив је отворен од дана објављивања на званичној презентацији Општине Алибунар и огласној табли Општине Алибунар од 24.08.2018. године.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе, Општина Алибунар преузима обавезу да:

  1. ангажованим лицима исплаћује нето новчаненакнаде у месечном износу од:

-        18.000,00 динара без обзира на стручну спрему

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом
  2. сноси трошкове полагања једног стручног/приправничког испита у висини износа трошкова једног стручног испита за лица која имају обавезу полагања стручног испита.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити:

-послодавац који припада:

aприватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

бјавном сектору, без обзира наобласт делатности

-да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-да је посебним законом као услов за радна конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа,односно полагања стручног испита;

-да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Општини,осимзаобавезечијајереализацијау току,подусловомдаистередовно измирује;

  -да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

-да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне службе  – Испостава Алибунар, задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм,у складусаважећимактимаНационалне службеи:

o     има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишњевисокообразовање,

o     нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицањеусловазаполагањестручногиспита,

o     није искористиоуцелостиистуилидругумерууциљуоспособљавањаза самосталанрадуструци,

o     изузетнолице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога  стекло  више или високо  трогодишње образовање или најмање четворогодишње високообразовање;

-да не оспособљаване запосленог који је у периоду од тримесеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;

-да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленогментора(сапуниммесечнимфондомрадних сатиоји,уколико позитивним прописиманиједругачијеодређено,испуњаваследећеуслове:

1)имаистуструку,најмањејеистогнивоаобразовањакаоинезапослении иманајмање1есецирадногискуствауструциили

2)најмање је истог нивоа образовања као инезапослени,иманајмање24месецарадногискустванапословиманакојимаћесестручнооспособљаватинезапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији пословакодпослодавца;

-да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање   лица, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалностиодговарајубројулица која се стручно оспособљавају, каоида обезбедисвеусловеускладусапрописима обезбедностиизаштити нараду.

Правоучешћа уреализацијипрограмастручнепраксе у циљу стицања услова за полагање стручног испитамогуостварити подносиоци захтева регистровани на територији општине Алибунар који укључују незапослена лица евидентирана у НСЗ са територије општине Алибунар.  

Документација за подношење захтева:

-  захтевзаучешћеупрограмунапрописаномобрасцуопштине Алибунар;

-     фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,уколико подносилац захтеванијерегистровану АПР;уколикоделатностобављаизванседишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак)-изводизрегистраилиодлуканадлежног органа о образовању организационог дела;за послодавце адвокате - решење о упису у Именик адвоката;

-     уверењеПорескеуправеоизмиренимобавезаманаимепорезаидоприносадо месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирујепорескеобавезе;

-     извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампаниз електронске базе података Пореске управе (ЕБП- ПУРС), оверен одстране послодавца,за пријаве поднете утри месеца  која претходе месецуукомејеподнетзахтев;

-         извод из закона где је као услов за радна одређеним пословима прописана обавезаобављања стажа,односнополагањастручногиспита или извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљаватиао и услови за обављање истих;

-  доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:

Општина Алибунар задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се у једном примерку Услужном центру Општине Алибунар непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у Услужном центру општине Алибунар или преузети са званичне презентацијеОпштине Алибунар www.alibunar.org.rs

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након подношења, захтеве разматра Савет за запошљавање општине Алибунар и даје Мишљење Председнику општине Алибунар који ће донети Одлуку о одобравању спровођења програма ''Стручна пракса у циљу стицања услова полагања стручног испита'' за 2018. годину.

Мишљење о одобравању средстава за реализацију програма стручне пракседоносисенаоснову бодовне листенаконпровереиспуњеностиусловаизјавног позива и бодовања поднетог захтева, односно приложене документације послодавца одстране Савета за запошљавање општине Алибунар,у року до 8дана од дана истека јавног позива.

 

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Ментор поседује истуструку, најмање је исстог нивоа образовања као и незапослено лицеиимавишеод36 месеци радногискуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од48 месецирадногискуства на тимпословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о органзацији и систематизацији послова код послодавца

25

Ментор поседује истуструку, најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице иимаод24 до36 месеци радногискуства

Или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од36 до 48 месецирадногискуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о органзацији и систематизацији послова код послодавца

20

Ментор има исту струку најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице иимаод12 до 24 месеца радногискуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од24 до 36месецирадногискуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о органзацији и систематизацији послова код послодавца

10

2.

Дужина обављања делатности

Пословањеод 5 и више година

25

Пословање од 3 до 5 година

    15

Пословање од 1 до 3 године

    10

Пословањедо 1године 5

3.

Претходно коришћена средства Општинепо програму стручне праксе

Више од71% запосленихлицапо завршеткупрограма стручнепраксе

20

51-70%запосленихлицапо завршеткупрограмастручне праксе

15

31-50%запосленихлицапо завршеткупрограмастручне праксе

12

11-30%запосленихлицапо завршеткупрограмастручне праксе

10

Послодавацраније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца јоштраје

20

4.

Делатност послодавца (претежна) Производна 20

Услужна

15

Остало 10

5.

Програм стручног усавршавања

Употпуностизадовољава-детаљно разрађенпрограмкоји испуњава условеза стручноусавршавање(детаљносу разрађенисвиелементипрограмасајасновидљивим

везамаиисходимана месечномнивоу)идефинисаним стручнимкомпетенцијама,знањимаивештинама

20

Оптималнозадовољава-достављенпрограмсанаведеним стручнимкомпетенцијама,знањимаивештинамакојеће се битистечене токомпрограмастручногусавршавања, видљиве везе измеђуелеменатапрограма

15

Минималнозадовољава-областиучења,пословиизадаци на месечномнивоусу вишеинформативногкарактера,без детаљногразрађивањаијасновидљивихвеза између

елеменатапрограма

10

МАКСИМАЛАН БРОЈБОДОВА

110

Критеријум Претходно коришћена средства Општинепо програму стручнепраксеодносисенапрограмстручнепраксеспроведену организацији Општинепојавнимпозивимаод2015.до2017. године.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума,предностћеседатипослодавцу којијеоствариовећибројбодовакод критеријума Претходно коришћена средства Општинепо програму стручне  праксе,затим''Кадровски капацитети'', потом ''Дужина обављања делатност'',.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

На утврђену бодовну листу послодавца, нема право жалбе.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до15дана од дана доношења Мишљења.

Одлука оспровођењупрограма стручне праксесе објављује на огласној таблии званичној презентацији Општине одмах по доношењу наведене Одлуке.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Oпштина Алибунар,Послодавац и ангажовано Незапослено лице у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују Уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је у обавези да:

-        доставља Општини Алибунар извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-        достави Општини Алибунарпотврду о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-        омогући Општини Алибунарконтролу реализације уговорних обавеза и

-        обавести Општину Алибунар о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све потребне информације могу се добити у Општинској управи Општине Алибунар, Услужни центар Оштине Алибунар, тел. 013/641-060 и Одељење за инспекцијске послове, тел. 013/642-103, или на званичној презентацији општине Алибунар – www.alibunar.org.rs .

Рок за подношење захтева је закључно са датумом 31.08.2018.године.

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                             ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

                                                                                               Г-дин. Душан Дакић 

Print

FaLang translation system by Faboba