gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Public Announcements
  • ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар), Објављено у дневном листу Дневник 17.08.

Огласи и конкурси

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар), Објављено у дневном листу Дневник 17.08.

На основу чланова 4, 49. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017), а у вези са чланом 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/2016) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 66. седници одржаној дана 13. августа 2018. године расписује

О Г Л А С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

(Постављање начелника Општинске управе општине Алибунар)

I ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА:

Општинска управа општине Алибунар, у Алибунару, Трг слободе број 4.

II Радно место (положај) које се попуњава:

  1. 1.Начелник Општинске управе

Звање: положај у I групи

Број службеника на положају: 1

Опис послова:

Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о спроовђењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе – усмена провера.

III Место рада:

Општинска управа општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе број 4

IV Адреса на коу се подносе пријаве:

Општинско веће општине Алибунар, за Конкурсну комисију, 26310 Алибунар, Трг слободе број 4, са назнаком: ''За јавни конкурс за попуњавање положаја (постављење начелника Општинске управе) – не отварати''.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Драгана Ћирић, телефон 013/641-176.

VI Услови за рад на положају:

-       Да је пунолетан држављанин Републике Србије,

-       Да има прописано образовање,

-       Да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места,

-       Да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,

-       Да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

VII Рок за подношење пријава:

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу ''Дневник”.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-       Пријава са биографијом и наводина о досадашњем радном искуству,

-       оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,

-       оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

-       оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,

-       оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном иститу за рад у органима државне управе,

-       оригинал или оверена фотокопија доказа о радном истуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),

-       доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,

-       доказ да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

-       доказ о познавању рада на рачунару.

IX Трајање радног односа:

Мандатни период од 5 година.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку. О тачном времену и месту провере знања и вештина, кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (оверене код јавног бележника, односно у суду или општинској управи пре 28.02.2017.г.) биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија.

Овај оглас објављује се на web страници Општине Алибунар www.alibunar.org.rs, на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и у листу ''Либертатеа'', који се издаје на румунском језику. У дневном листу ''Дневник'' објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 011-6/2018-04

Алибунар, 13. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81