gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Public Announcements
  • Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са oружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

Огласи и конкурси

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са oружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока («Службени гласник РС» бр.95/10), члана 135.став 4.и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези (Службени гласник РС»,бр.88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и посупку добровољног служења војног рока («Службени гласник РС», број 7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са oружјем

и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

 

 

1.Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

 

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2018.години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:

-да је држављанин Републике Србије;

-да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);

-да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

-да је здравствено способан за војну службу;

-да није одслужио војни рок са оружјем и

-да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

-да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Воску Србије;

-да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и

-да има позитивну безбедносну проверу.

2.Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за

   добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце

   курса за резервне официре Војске Србије

 

Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалану самоуправу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

-фотокопију дипломе о завршеној школи(оригинал документа на увид) и биографију.

 

Кандидат за слушаоца корса за резервне официре уз пријаву прилаже  и следеће доказе: уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3.Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и

   кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије

 

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кадидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

 

4.Закључивање уговора

 

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида доборовољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Минисарства одбрне www.mod.gov.rs

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Воске Србије у 2018. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Print Email

Baner Pecat 211x81