gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Public Announcements
 • Оглас за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника за радно место ''финансијски сарадник за јавне службе, директне кориснике и остале кориснике буџета, послове промета, општинских робних резерви и снабдевање грађана''

Огласи и конкурси

Оглас за заснивање радног односа на одређено време у својству приправника за радно место ''финансијски сарадник за јавне службе, директне кориснике и остале кориснике буџета, послове промета, општинских робних резерви и снабдевање грађана''

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

Н А Ч Е Л Н И К

Број:112-38/2016-03-02

Датум: 23. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

         На основу члана 6. и 9. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, бр.48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УС), члана 72. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 20. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 18/2016) и члана 25. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар, број 010-13/2016-06 од 27.06.2016. године, начелница Општинске управе општине Алибунар расписује

О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

У СВОЈСТВУ ПРИПРАВНИКА ЗА РАДНО МЕСТО

''ФИНАНСИЈСКИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА, ПОСЛОВЕ ПРОМЕТА, ОПШТИНСКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ И СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА''

Радно место:  II 4: ''Финансијски сарадник за јавне службе, директне кориснике и остале кориснике буџета, послове промета, општинских робних резерви и снабдевања грађана'' у Одељењу за финансије

Број извршилаца: 1

Врста радног односа: радни однос на одређено време у трајању од 9 месеци у својству приправника

Место рада:Алибунар

Радно време: пуно радно време - 40 часова недељно

Опис послова:

-          обавља послове контроле појединачних захтева за плаћања;

-          утврђује њихову потпуност, истинитост, рачунску тачност и усклађеност са прописима;

-          израђује финансијске планове директних корисника – председника општине, Скупштине општине и Општинске управе;

-          стара се о свим потребним документима, актима и решењима што се тиче финансија за директне кориснике;

-          израђује решења по појединачним захтевима за плаћање добијених од стране корисника;

-          утврђује њихову потпуност, тачност, истинитост и усклађеност са правилницима;

-          учествује у изради финансијских планова корисника буџета;

-          прима финансијске планове јавних предузећа и извештаје и даје извештаје у вези њих надлежним министарствима;

-          на основу добијених података даје периодичне књиговодствено-рачуноводствене извештаје надлежним министарствима;

-          прати дејство инструмената привредног система на положај субјеката привређивања из ове области;

-          проучава стање у области промета и снабдевања грађана;

-          прати билансе општинских робних резерви;

-          прати цене у комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина;

-          предлаже мере за превазилажење и побољшање стања у овим областима;

-          обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

         Кандидат/кандидаткиња треба да испуњава следеће опште услове:

 1. да је држављанин/држављанка Републике Србије,
 2. да је пунолетан/пунолетна,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има прописану стручну спрему,
 5. да није осуђиван/осуђивана за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га/је чине неподобним/неподобном за обављање  послова у државном органу,
 6. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу, односно следеће посебне услове: VI степен школске спреме економског смера, односно високо образовање стечено на основним академским студијама економских наука у обиму од најмање 180 ESPB, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, и познавање рада на рачунару.

         Доказ о испуњености општег услова под 3) доставља само кандидат/кандидаткиња који је изабран/изабрана након спроведеног изборног поступка.

         Доказе о испуњености услова потребно је доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Кандидат/кандидаткиња обавезно доставља лично пријаву на конкурс, доказ о поседовању прописане стручне спреме и фотокопију личне карте. Остале доказе може доставити лично, због чега треба да достави изјаву да ће лично доставити потребна документа, или тражити да Општинска управа ове доказе обезбеди по службеној дужности.

Право учешћа на конкурсу имају само лица која немају радно искуство.

        

Потребна документација:

 1. Пријава на конкурс,
 2. Биографија кандидата/кандидаткиње,
 3. Фотокопија личне карте или очитана електронска лична карта,
 4. Извод из матичне књиге рођених,
 5. Уверење о држављанству,
 6. Уверење из казнене евиденције да није осуђиван/а,
 7. Диплома о завршеноj школи.

         Пријаве са потребном документацијом о испуњавању услова предвиђених Огласом подносе се начелници Општинске управе општине Алибунар на адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назнаком: “За оглас – Послови финансија за јавне службе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на огласној табли Општинске управе и на интернет-презентацији општине Алибунар.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

         Сва додатна обавештења о Огласу могу се добити од запосленог надлежносг за радне односе непосредно, или позивом на телефон број: 013/641-176.

Н А Ч Е Л Н И Ц А

Вишња Стефановић Диклић

Print Email

Baner Pecat 211x81