gore

  • Baner Optina Alibunar

Огласи и конкурси

Јавни позив откуп пољопривредних производа - поновљени позив

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скудању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Радна група за скидање усева  расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I    Позивају се заинтересована лида да откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Алибунар поднесу писане понуде.

II    Заинтересована лица морају испуњавати следеће услове:

1. Неопходно је да заинтересовано лице обезбеди депозит у износу од минимум 1.000.000,00 динара, (уплатом на рачун 840-3187741-38, модел 97, позив на број 74-202)

2. Лице ће откуп вршити по аконтационим ценама Дијаманта и Викторија групе, односно по највишој цени, која не може бита мања од тржишне цене постигнуте на Продуктној берзи-Нови Сад на дан уплате, који је у исто време и дан издавања налога за продају од Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на теритотији општине Алибунар.

3. Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 24 сата од момента продаје истих.

III    Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп пољопривредних производа доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV    Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско-техничким условима датим у понуди.

Минимална количина за откуп пољопривредних производа износи 100 тона по врсти производа.

Најповољнији понуђач се обавезује да откупи минималну количину производа прописану у овом јавном позиву.

Уколико најповољнији понуђач не откупи сву понуђену количину, општина задржава право за закључи уговр са следећим најповољнијим понуђачем за преосталу количину преко минимума општина Алибунар задржава право одабира за откуп пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, по критеријума понуђеним финансијиским условима у јавном позиву (уз обавезу истицања одредиве цене за сваку културу, с тим што се понуђена цена не може односити на понуду другог понуђача).

Понуде се подносе Општини Алибунар, Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАТ – ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА“.

Рок за достављање понуде је до 25. 11. 2016. године до 14,  часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на теритотији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: ___________________

Датум: 16. 11. 2016. године

РАДНА ГРУПА ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ

Бошко Тијанић

Print Email

Baner Pecat 211x81