gore

  • Baner Optina Alibunar

Огласи и конкурси

Јавни позив Скидање усева - поновљени позив

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 – др закон. 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пљопривредном земљишту у државној својини који се користе без правног основа на територији општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник Радне групе за скидање усева , расписује:

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ-

ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I  Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини која се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II Заинтересована лица морају испуњавати следеће услове:

  • На захтев Радног тела за спровођење Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији опшштие Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), извршити жетву-бербу пољопривредног усева и транспорт пожњевене – обране робе у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело;
  • Да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за финкционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга;
  • Да обезбеди гориво за жетву – бербу и превоз пожњевене робе до складишта пољопривредних производа са којим општина Алибунар закључи уговор о пословно-техничкој сарадњи.

III Право учешћа на овом поуиву имају лица која:

  • Имају регистровану механизацију (комбајен, тракторе са приколицамас, камионе и слични) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. Гласник РС број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др Закон и 9/16);
  • Доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару пожњевене-обране површине), а за услуге транспорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословно-техничкој сарадњи.

VI Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертама са назнаком: ''ОПШТИНА АЛИБУНАР – ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА''.

Рок за достављање понуда је 25.11.2016. године до 14.00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:____________________

Алибунар, 16. 11. 2016. године

РАДНА ГРУПА ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ

                                                                                                  Бошко Тијанић

Print Email

Baner Pecat 211x81